رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه شیوه ارزیابی نهایی طرح های‭HSR‬ بررسی شده در فراخوانهای سه گانه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50180
شماره مدرک : ‭ط۲۰۷۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شیردوانی، سهیلا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی و مقایسه شیوه ارزیابی نهایی طرح های‭HSR‬ بررسی شده در فراخوانهای سه گانه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سهیلا شیردوانی؛ همکار طرح: مهری رجالی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭II‬،‭۲۴‬ص.‬:جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هر فرایند شامل مجموعه ای از فعالیتهاست که با یکدیگر ارتباط دارند و سبب تولید محصول و یا ارائه خدماتی میشوند، بنابراین هر فعالیتی که در سازمان انجام می شود،فرآیندی است که باید کنترل و به معیار تبدیل شود. براین فرایندها به طور پایان ناپذیر و با استفاده از جمع آوری آمار میتوان نظارت کرد . آنچه مورد نظر است ارزشیابی علمی است که با استفاده از ضوابط و معیارهای عینی بتوان نقاط مثبت و منفی مواردی را که به جریان امور مورد نظر مربوط است یافت و علتها را جستجو کرد . بنابراین پس ازایجاد تغییرات و گذشت یک دوره زمانی لازم است تا فرایندهای جاری مورد ارزشیابی قرار گیرد و پس ازبررسی اجزا فرایند به نقاط قوت و ضعف آن در جهت محدودتر نمودن خطاها و نارسائیهای احتمالی موجود و اصلاح آن دست یافت و باتقویت نکات مثبت در جهت محدودتر نمودن خطاها و نارسایی های احتمالی موجود و اصلاح آن دست یافت و با تقویت نکات مثبت در جهت ارتقا سطح کیفی فرآیند پیشنهادات لازم را ارائه نمود، بر همین اساس مطالعه ای با هدف مقایسه شیوه ارزیابی نهایی طرحهای‭HSR‬ در فراخوانهای سه گانه معاونت پژوهشی دانشگاه در سال‭ ۸۴ ‬طراحی شد.مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی در اردیبهشت ماه سال‭ ۸۵ ‬پس از اتمام‭ ۳ ‬دوره از فراخوان سال‭ ۱۳۸۴ ‬انجام شد. تک تک نمرات موجود و نمره کل در فرم نمره دهی در فراخوانهای‭ ۳ ‬گانه که شامل‭۱۰ ‬طرح در فراخوان اول،‭ ۱۲ ‬طرح درفراخوان دوم و‭ ۱۷ ‬طرح درفراخوان سوم مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد نظر در فرم اعلام نمره شامل، نوآوری، ضرورت، کاربردی بودن، قابل انجام بودن متدولوژی ، نگارش صحیح وارتباط بین بخشی که توسط اعضا شورای‭HSR‬ درهرجلسه نمره دهی شده بود ازطریق نرم افزار‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۰ ‬ورود اطلاعات شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون آماری آنالیز واریانس‭(multivariouses )‬ و تست دانکن انجام شد. میانگین نمرات نوآوری درسه فراخوان ازنظر آماری با یکدیگر اختلاف دارند‭(P=0/000 ) .‬، میانگین نمرات ضرورت درسه فراخوان نشان دهنده اختلاف معنی دار است‭(P=0/000 ) .‬، میانگین نمرات کاربردی بودن اختلاف معنی دار را نشان می دهد‭(P=0/000 ) .‬ میانگین نمرات متدولوژی طرح نشان میدهد که سه گروه ازنظر آماری با یکدیگراختلاف معنی دار وجود دارند‭(P=0/000 )‬، بین میانگین نگارش طرح در سه گروه اختلاف معنی دار وجود داشت‭(P=0/000 ) .‬ لازم به ذکر است پس از تعدیل میانگین نمرات فراخوان سوم میانگین نمرات در نسبت‭ ۲۸۰ ‬تقسیم بر‭ ۸۱ ‬ضرب شد و انجام آنالیز واریانس میانگین نمرات سه گروه تفاوت معنی دارنشان نداد. ‭(P=۰/ ۶۹۵)‬ اصولا در مورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی فراخوان اول و دوم بسیار مشابه بوده ولی درفراخوان سو م تفاوت بودن است.اختلاف کمترین نمره با بیشترین نمره درفراخوان دوم بسیار زیاد و درفراخوان اول و سوم متعادلتر بوده است به خصوص در فراخوان سوم اختلاف کمتری وجود داشته متدولوژی اختلاف نمرات درهرسه فراخوان تقریبا روندیکسان ودرخور توحهی را نشان میدهد که به نظرمیرسد بسیاری ازتغییرات و تشابهات موجود در نمرات به دلیل تفاوت در روش امتیازدهی و بارم بندی در فراخوان سوم نسبت به دو فراخوان قبلی باشد که پیشنهاد میشود فرم نمره دهی و ضرایب مورد بازنگری قرار گیرد ولی به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل نشان دهنده ارزشیابی مناسب درهر سه فراخوان می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : طرح‌های نظام‌های بهداشتی
: طرح پژوهش
: مطالعات ارزشیابی
: پژوهش
: Health System Plans
: Research Design
: Evaluation Studies
: Research
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رجالی، مهری ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سهیلا شیردوانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۹۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/10/12‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی