رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی پلی مورفیسم کدون شماره‭ ۷۲ ‬ژن‭P53‬ در نمونه های سرطانی و سالم کولورکتال در شهر اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50194
شماره مدرک : ‭ط۲۰۹۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نیکبخت دستجردی، مهدی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی پلی مورفیسم کدون شماره‭ ۷۲ ‬ژن‭P53‬ در نمونه های سرطانی و سالم کولورکتال در شهر اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ مهدی نیکبخت دستجردی؛ همکاران طرح: منصور صالحی، عبدالرضا صباحی، مهاجری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۷‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ژن‭P53‬ به عنوان یک ژن مهارکننده تومر وظایف مهمی در حفظ ثبات ژنتیکی به عهده دارد. وجود یک پلی مورفیسم شایع در کدون شماره‭ ۷۲ ‬ژن‭P53‬ با افزایش خطر ابتلا به سرطان های ریه، پروستات، سینه و کولورکتال مرتبط شده است. گزارشات متعددی نشان می دهد که شیوع ژنوتیپهای مختلف کدون‭ ۷۲ ‬در برخی از انواع سرطانها وابسته به نژاد است. ما در این مطالعه این پلی مورفیسم را در نمونه های آدنوکارسینومای کولورکتال در شهر اصفهان بررسی نمودیم. به منظور بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم کدون شماره‭ ۷۲ ‬ژن‭p53‬ با افزایش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال، ما یک مطالعه مورد- شاهدی انجام دادیم.‭ ۱۰۰ ‬نمونه خون افراد سالم به عنوان گروه شاهد و‭ ۱۰۰ ‬نمونه سسرطان کولورکتال از شهر اصفهان به عنوان گروه آزمایش جمع آوری و پس از استخراج‭DNA‬ توسط روش‭Allel specific PCR‬، پلی مورفیسم کدون شماره‭ ۷۲ ‬ژن‭p53‬ تعیین شد. سپس اطلاعات حاصله از طریق نرم افزار‭SPSS‬، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای مقایسه توزیع فراوانی سه ژنوتیپ مختلف کدون‭ ۷۲ ‬در نمونه های سرطانی با توزیع فروانی این سه ژنوتیپ در نمونه های شاهد از‭Chi - squared test‬ استفاده شد. توزیع فراوانی ژنوتیپ های آرژینین/ آرژینین، آرژینین/ پرولین و پرولین/ پرولین در گروه شاهد به ترتیب‭ ۴۳ ‬درصد،‭ ۵۴ ‬درصد و‭ ۳ ‬درصد و در گروه نمونه های سرطانی به ترتیب‭ ۴۵ ‬درصد،‭ ۵۰ ‬درصد و‭ ۵ ‬درصد بود. هیچ اختلاف معنی داری بین توزیع فراوانی ژنوتیپها در دو گروه مشاهده نشد‭(P>0/05 ) .‬ یافته های مطالعه حاضر مشخص می کند که پلی مورفیسم کدون‭ ۷۲ ‬ژن‭p53‬ به عنوان یک فاکتور زمینه ساز ژنتیکی برای ایجاد سرطان کولورکتال در منطقه اصفهان محسوب نمی شود. با این وجود مطالعات بیشتر جهت روشن شدن نقش این پلی مورفیسم در ایجاد سرطان کولورکتال لازم است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نورویشهای کولون و راست روده
: ژنهای ‮‭P53‬
: نورویشها
: Colorectal Neoplasms
: Genes,P53
: Neoplasms
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، منصور، همکار
: صباحی، عبدالرضا، همکار
: مهاجری، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهدی نیکبخت دستجردی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۰۰۲‬
تاریخ اتمام : ‭1385/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1384/04/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی