رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر مکمل غذائی گلوکزامین بر روی بیماری مولتیپل اسکلروزیس "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50197
شماره مدرک : ‭ط۲۰۹۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شایگان‌نژاد، وحید، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر مکمل غذائی گلوکزامین بر روی بیماری مولتیپل اسکلروزیس [طرح تحقیقاتی]/ وحید شایگان نژاد، محمدرضا ساوج؛ همکاران طرح: مسعود اعتمادی فر، فرشته اشتری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۵‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی دمیلینران سیستم عصبی مرکزی است که سردسته بیماری های ناتوان کننده در بالغان جوان می باشد و خسارات متعدد و عمده فردی و اجتماعی دارد این بیماری در حال حاضر درمان قطعی ندارد و داروهای موجود تنها باعث کند شدن سیر بیماری می شود این داروها بسیار گران قیمت و دارای عوارض متعدد می باشند و اکثرا تزریقی می باشند در چند ماه گذشته مکمل غذائی گلوکزآمین سولفات در مطالعات حیوانی بر روی سیر این بیماری موثر دانسته شده است ولی تا به حال مطالعه منسجم انسانی در این زمینه انجام نشده است و با توجه به بدون عارضه بودن این دارو در صورت انجام چنین مطالعه ای و تعیین موثر بودن این دارو انقلاب مهمی در درمان بیماریی مولتیپل اسکلروزیس صورت خواهد گرفت مواد و روشها :مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و آینده نگر انجام شد تعداد‭ ۱۲۰‬نمونه از بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به کلینیک ویژه خورشید و انجمن‭MS‬ اصفهان که تشخیص بیماری آنها قطعی است انتخاب شدند وپس از حصول کراتیریاهای ورود به مطالعه‭EDSS)‬ کمتراز‭ ۳ ‬ونداشتن بیماری ناتوان کننده های به جز‭( MS‬ انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مورد مداخله وغیر مداخله تقسیم شدند به گروه مورد مداخله مکمل غذائی گلوکزآمین سولفات (بدون‭( chondoroitin‬ به میزان‭ ۱ ‬گرم در روز داده شد وبه گروه کنترل پلاسبو داده شد‭EDSS‬ بیماران قبل و بعد از مداخله در دوگروه تعیین واز طریق آزمون‭T‬ مستقل مورد مقایسه قرار گرفت نتایج: با بررسی نتایج مطالعه مشخص شد که کاهش مختصر ولی مهمی در تعداد عود حملات در گروه گلوکزآمین مشاهده شد از‭ ۶۰ ‬بیماردرمان شده با گلوکزامین متوسط (انحراف معیار) عود حملات از‭(0.7) 1.2‬ درابتدای مطالعه به‭(0.6) 0.5‬ در پایان مطالعه کاهش یافته است گلوکزآمین بدون حمله باقی ماندند در حالیکه در گروه دارونما این میزان‭48.3‬ درصد بود متوسط میزان‭EDSS‬ در پایان مطالعه تفاوتی بین دوگروه گلوکزامین و دارونمانداشت (متوسط تفاوت‭0.2: , 95 CI‬ درصد‭-0.4:‬و‭(0.8‬ بحث : این مطالعه پیشنهاد می کند که درمان با گلوکزآمین به طور موثری باعث کاهش تعداد عود حملات در بیماران ام.اس . می شود تفاوت معنی داری در دوگروه از نظر‭EDSS‬ مشهود نبود با توجه به نتایج حاصل تجویز گلوکزآمین جهت کاهش عود حملات توصیه می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تصلب متعدد
: عود بیماری
: مکمل
: Multiple Sclerosis
: Recurrence
: Complement
: Glucosamine
: Glycoproteins
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ساوج، محمدرضا ، مجری
: اعتمادی فر، مسعود ، همکار
: اشتری، فرشته ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : وحید شایگان نژاد، محمدرضا ساوج
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۶۰‬
تاریخ اتمام : ‭1386/04/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی