رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر طرح رابط مربی برسطح آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی دارای رابط مربی و فاقد رابط مربی در استان اصفهان در سال‭۱۳۸۳-۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50209
شماره مدرک : ‭ط۲۱۰۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : پشمی، رضوان، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر طرح رابط مربی برسطح آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی دارای رابط مربی و فاقد رابط مربی در استان اصفهان در سال‭۱۳۸۳-۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ رضوان پشمی، راضیه امیدی، افسانه افقری، شکوه اقتداری؛ همکار اصلی: مرجان مومنی بروجنی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۵۷‬ص.‬: نمودار، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: کمبود حدود‭ ۴۰ ‬درصد مربی رابطین بهداشت با توجه به تعداد رابطین بهداشت در استان اصفهان نیازمند بررسی توان رابط مربیان برای احراز شایستگی آنها درامر آموزش سایر رابطین می‌باشد که نهایتا ارتقا کیفیت آموزش رابطین می‌باشد. روشها: این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع مداخله‌ای می‌باشد. شرکت کنندگاه از‭ ۴ ‬شهرستان که داوطلب اجرای طرح رابط مربی بوده اند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نمونه گیری به روش چند مرحله‌ای و از کلیه رابطین بهداشتی تحت پوشش رابط مربی و مربی رابطین قبل و پس از آموزش پرسش نامه ای مشتمل بر سوالات آگاهی،نگرش وعملکرد تکمیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار تحلیلی و توصیفی بوده و روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در دو محور ارزش واقعی کاربردی بودن می باشد. نتایج: پرسشنامه درسه حیطه آگاهی، نگرش و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که در هر دو گروه آموزش به یک نسبت معنا دارد و موثر است‭(PV<0/001)‬ مقایسه میانگین نمره حاصله از چک لیست پایش رابط مربی و مربی رابطین دربعد عملکرد معنادار نبود که نشان دهنده عدم تفاوت عملکرد رابط مربی و مربی رابطین است. بحث: با وجودی تاکیدی که بر اجرای روش شیوه نوین آموزشی توسط را بط مربیان و مربی رابطین شده بود به نظر می رسد که این در گروه از لحاظ انتقال اطلاعات و روش تدریس یکسان بوده و هر دو گروه توانسته اند به یک میزان سطح دانش، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت را افزایش دهند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بهداشتیاران جامعه
: دانش، نگرش، عملکرد
: ارتباط
: زایمان
: خدمات بهداشتی به مادران
: Community Health Aaides
: Knowlrdage, Attiudes, Practice
: Communication
: Maternal Health Services
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : امیدی، راضیه ، مجری
: افقری، افسانه، مجری
: اقتداری، شکوه ، مجری
: مومنی بروجنی،مرجان ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رضوان پشمی، راضیه امیدی، افسانه افقری، شکوه اقتداری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۰۰۵‬
تاریخ اتمام : ‭1384/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1383/09/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۱۰۷موجود‭‬
نظرسنجی