رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت وزن گیری در زنان باردار شهرستان اردستان در سال‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50235
شماره مدرک : ‭ط۲۱۳۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : روح پرورزاده، نسیم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت وزن گیری در زنان باردار شهرستان اردستان در سال‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ نسیم روح پرورزاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: افزایش وزن مطلوب در بارداری تاثیر زیادی بر عاقبت حاملگی خواهد داشت. با توجه به مخاطرات ناشی از بروز اختلالات وزن گیری و لزوم بهبود وضعیت تغذیه زن باردار از طریق توصیه های غذایی و بهداشتی به نظر می رسد با اجرای این تحقیق می توان ضمن تعیین فراوانی اخلالات وزن گیری ارتباط آن را بامشخصات فردی مورد ارزیابی قرارداد و با شناسایی کمی و کیفی تغییرات وزن در بارداری مداخله موثری ارائه نمود.مواد و روشها: بررسی به صورت مقطعی با استفاده از اطلاعات پرونده های تعداد‭ ۲۴۴ ‬زن باردار مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی شهری و روستای که طی‭ ۱۲ ‬هفته اول بارداری تشکیل پرونده داده جمع آوری شد و با استفاده از چک لیست تنظیم شده با هدف دستیابی به متغییرهای مورد بررسی شامل وضعیت وزن گیری، سن،‭BMI‬، شغل و... تکمیل گردید و داده ها با آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج:‭ ۴۱ ‬درصد زنان در بارداری وزن گیری در حد انتظار داشتند و‭۶۹ ‬درصد زنان اختلالات وزن گیری ره شکل وزن گیری بیشتر از حد انتظار داشتند و وزن گیری کمتراز حد انتظاربه میزان‭ ۲۴/۲ ‬درصد داشتند. انواع اختلالات وزن گیری در زنان شهری بیشتراز زنان روستای دیده شد و بیشترین فراوانی وزن مطلوب در نوزادان متولد شده مربوط به زنانی بود که در بارداری وزن گیری در حد انتظار داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به احتمال بروز اختلالات وزن گیری به شکل وزن گیری بیشتر ازحد انتظار در زنان باردار چاق و وزن گیری کمتر از حد انتظار در زنان باردار لاغراندام به نظر می رسد اجراو تقویت برنامه مشاوره قبل از بارداری به منظور برخورداری ازشاخص توده بدنی طبیعی و استفاده ازفرم نوموگرام بارداری به منظور تعیین حیطه وزن گیری و افزایش توان پرسنل در تشخیص اختلالات وزن گیری اهمیت زیادی دارد. ضمنا لازم است با توجه به بالا بودن بروز اختلالات وزن گیری در زنان باردارشهری بر تقویت نظام آموزشی و نیز ارجاع و پیگیری بموقع تاکید دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آبستنی
: تغذیه
: مراقبت‌های پیش از تولد
: تغییرات وزن بدن
: Pregancy
: Nutrition
: Prenatal Care
: Body Weight Changes
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نسیم روح پرورزاده
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۰۵۳‬
تاریخ اتمام : ‭1386/07/02‬
تاریخ شروع : ‭1385/11/02‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۱۳۲موجود‭‬
نظرسنجی