رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر استفاده از موزیک‭Relaxation‬ در کاهش اضطراب و علائم همودینامیک بیماران تحت بیهوشی نخاعی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50237
شماره مدرک : ‭ط۲۱۳۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نصیری، محبوبه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر استفاده از موزیک‭Relaxation‬ در کاهش اضطراب و علائم همودینامیک بیماران تحت بیهوشی نخاعی [طرح تحقیقاتی]/ محبوبه نصیری؛ همکاران طرح: امید داوودی، مسعود نصیری، مریم نریمانی، ناصر کاویانی، مهدی نوری، خلیل امیرزاده، احمد شریفی، نریمان صادقی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۳‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اکثر بیمارانی که به اتاق عمل وارد می شوند درجات متفاوتی از اضطراب را داشته که آزار دهنده بوده و علاوه بر اثرات نامطلوب روانی آن می تواند موجب اثرات سیستمیک گردیده و علائم حیاتی را متاثر سازد. بطورکلی صزف نظر از علائم نامطلوب سیستمیک اضطراب، درمان و یا اقدام در جهت کاهش اضطراب بیماران امری انسانی و اخلاقی بوده و وظیفه تیم بیهوشی می باشد. حال نکته قابل توجه در مورد تیهوشیهای اسپاینال اینست که نیمه تحتانی بدن تحت تاثیر قرر گرفته و بیحس می شود و بیمار بیدار است و در حین عمل جراحی با شنیدن صدای جراح و پرسنل اتاق عمل و صدای دستگاه ها از جمله کوتر و ساکشن دچار اضطراب می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر موزیک بر کاهش اضطراب و علائم همودینامیک بیماران تحت بیهوشی نخاعی خواهد بود. مواد و روش ها:این مطالعه که از نوع کارآزمایی شاهد دار بوده است کلیه بیماران مراجعه کننده‭ ۱۸-۴۰ ‬سال بیمارستان گلدیس شاهین شهر در سال‭ ۱۳۸۵-۱۳۸۴ ‬که عمل جراحی اندام تحتانی بر روی آن ها انجام شد مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه‭ ۶۰ ‬بیمار ر با استفاده از روش تصادفی یک در میان یه دو گروه مورد مطالعه و شاهد تقسیم گردیدند. بیمارا مورد مطالعه با‭۱ ASA‬و‭ ۲‬وارد مطالعه می شوند. در این مطالعه علائم هموداینامیک بیماران در سه نوبت قبل از اسپاینال، بلافاصله بعد از اسپاینال و در پایان اسپاینال اندازه گیری و ثبت گردید. با استفاده از پرسشنامه برنز نیز علائم اضطراب بیماران قبل از اسپاینال و در اتمام اسپاینال سنجیده شد. ضمنا جهت بیماران مورد مطالعه بلافاصله پس از اسپاینال توسط گوشی هدفون، موزیک آرام بخشی برای بیماران پخش شده تا بیمار علاوه بر نشنیدن سروصداهای جانبی اتاق عمل از آرامش مخصوص تخود بهرمند گردد. اطلاعات به کمک نرم افزار آماری‭SPSS‬ و آزمون های آماری مناسب شامل‭T-Test‬ تحلیل گردید و‭P <0/05‬معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: تغییرات میانگین شدت اضطراب در سه گروه قبل و بلافاصله و اتمام اسپاینال ، مقادیر‭P-Value‬ برای گروه اول یعنی قبل از مداخله برابر‭۲۳۳ ‬و‭ ۰‬میباشد که معنی دار نمی باشد اما برای دو مورد تعدی کمتر از‭۰۰۱ ‬و‭ ۰‬می باشد که معنی دار و قابل بحث می باشد. در گروه مورد مطالعه‭۷۰ ‬درصد بیماران طبق ارزشیابی برنز‭ ۲ ‬درجه کاهش اضطراب و‭ ۳۰ ‬درصد آن ها‭ ۳ ‬درجه کاهش اضطراب در اثر گوش دادن به موزیک آرام بخش داشتند. در گروه شاهد‭ ۸۰ ‬درصد بیماران دارای‭ ۱ ‬درجه تغییر اضطراب و‭ ۲۰ ‬درصد آن ها‭ ۲ ‬درجه تغییر اضطراب دارند. ضمنا تغییرات فشار خون سیستول در مرحله قبل از اسپاینال و بعد از اسپاینال معنی دار بوده‭(P=0,001)‬ و تغییراتدیاستول نیز د مرحله بلافاصله بعد از اسپاینال و در اتمام اسپاینال نیز معنی‌دار‭(P=0,035)‬می باشد. در ضمن تغییرات تعداد نبض بیماران مورد مطالعه نیز در قبل از اسپاینال و در اتمام اسپاینال بصورت معنی دار‭(P=0,003)‬ می باشد.بحث و نتیجه گیری: اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از موزیک‭Relaxation‬ در بیهوشی نخاعی می توان اضطرابیماران را تا‭ ۷۰ ‬درصد حتی تا‭ ۳ ‬درجه اضطراب (طبق ارزشیابی برنز) کاهش داد. اما نهایتا با توجه به روش های بدست آمده از علائم هموداینامیک بیماران نمی توان بطورقطع در این طرح، تاثیر موزیک را بر روی کاهش تغییرات آن ها در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد قطعیت بخشید و نیاز یه بررسی و تعداد نمونه بیشتری دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اضطراب- درمان
: موسیقی درمانی
: بیهوشی
: آرام سازی
: مطالعه حرکت خون
: Anxiety- therapy
: Music Therapy
: Anesthesia
: Relaxation
: Hemodynamic
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : داوودی، امید، همکار
: نصیری، مسعود، همکار
: نریمانی،مریم، همکار
: کاویانی، ناصر، همکار
: نوری، مهدی، همکار
: امیرزاده، خلیل، همکار
: شریفی، احمد، همکار
: صادقی، نریمان ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان اصلي به زبان ديگر : ‭The effect of relaxation music on the reduction of anxiety and homodynamic parameters of patients undergoing spinal anesthesia‬
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محبوبه نصیری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۴۱۳‬
تاریخ اتمام : ‭1385/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1384/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۱۳۳موجود‭‬
نظرسنجی