رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر کاربرد قبل از عمل مایعات نمکی‭ ۰/۹ ‬درصد و‭ ۱/۸ ‬درصد بر همودینامیک بیماران تحت بی‌حسی نخاعی تا سطح‭T۱۰ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50318
شماره مدرک : ‭ط۲۲۱۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عطاری، محمدعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه‌ای تاثیر کاربرد قبل از عمل مایعات نمکی‭ ۰/۹ ‬درصد و‭ ۱/۸ ‬درصد بر همودینامیک بیماران تحت بی‌حسی نخاعی تا سطح‭T۱۰ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمدعلی عطاری؛ همکاران طرح: محمدرضا افیونی‌زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: با توجه به اینکه بی‌حسی نخاعی در بیماران با خطرات کمتری در مقایسه با بیهوشی عمومی بوده است. سعی بر آن بوده که با بکارگیری مایع‌درمانی صحیح از عوارض بی‌حسی نخاعی (هیپوتانسیون و برادیکاردی) اجتناب شود. بطور معمول در این روش بیهوش جهت پیشگیری از این عوارض مذکور از کریستالوئیدوکلوئید استفاده شده است با توجه به وجود سرم در نرمال و کاهش عوارض احتمالی فوق با این سرم بجای انواع دیگر کریستالوئیدها و کلوئیدها و کاهش حجم مصرفی از این سرم استفاده شده است. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه‌ای تاثیر کاربرد قبل از عمل مایعات نمکی (سالین نرمال و دونرمال) بر همودینامیک بیماران تحت بی‌حسی نخاعی تا سطح‭.T۱۰ ‬ مواد و روشها: نوع مطالعه‭Clinical trial‬ (کارآزمایی بالینی) بوده و جمعیت مورد مطالعه بیماران‭ ۳۰ ‬تا‭ ۷۰ ‬ساله‭ASAI, II‬ که بدلیل جراحی اندام تحتانی و شکم تحت بی‌حسی نخاعی قرار گرفته‌اند مکان مطالعه بیمارستانهای الزهرا، کاشانی و خورشید بوده است زمان مطالعه زمستان‭۷۸ ‬، روش نمونه‌گیری بصورت راندوم بیماران در گروه الف و ب تقسیم شده‌اند (براساس لیست اتاق عمل)، تعداد نمونه با استفاده از مطالعه پایلوت بدست آمده که در هر گروه تعداد‭ ۳۰ ‬نفر بوده در گروه اول‭ ۲۹ ‬نفر مرد و یک زن و در گروه دوم‭ ۲۹ ‬نفر مرد و یک زن از فرم جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده شده است، برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون آماری‭t- test‬ و نرم‌افزار‭SPSS windows‬ استفاده شده است. در گروه الف- ابتدا‭ ۱۵ cc/kg‬نرمال سالین در عرض‭ ۳۰ ‬دقیقه‭ ۰/۵ cc/kg/mim‬انفوزیون می‌شود ‭ ۱۰)‬دقیقه قبل از انجام بی‌حسی نخاعی) و در گروه ب‭ ۷/۵ cc/kg‬از سالین دو نرمال ‭ ۱/۸)‬درصد) در عرض‭ ۳۰ ‬دقیقه‭ ۰/۲۵ cc/kg/mim‬انفوزیون می‌شود و سپس بیماران بوسیله مارکائین‭ ۰/۵ ‬درصد بمقدار‭ ۲/۷ cc‬همراه‭ ۰/۳ cc‬دکستروز‭ ۵۰ ‬درصد در فضای‭1314‬ یا‭1415‬ با سوزن شماره‭ ۲۲ ‬یا‭ ۲۰ ‬تحت بی‌حسی نخاعی قرار می‌گیرند تا سطح‭T۱۰ ‬ و سپس به منظور آرام‌سازی بیمار‭ ۱ mg‬میدازولام وریدی تزریق می‌شود و سپس فشار متوسط شریانی و نبض در‭ ۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۲ ،۹ ،۶ ،۳ ‬و‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد از انجام بی‌حسی نخاعی اندازه‌گیری می‌شود. نتایج: با توجه به نتایج آماری و میزان‭Pvalue‬ در گروههای مربوط فقط فشار متوسط شریانی در دقایق‭ ۹ ‬و‭ ۱۵ ‬و‭ ۲۰ ‬و‭ ۲۵ ‬و‭ ۳۰ ‬بعد از انجام بی‌حسی نخاعی معنی‌دار بوده و بقیه و نیز نبض بدون معنی بوده. در گروه دریافت‌کننده نرمال سالین فشار متوسط شریانی‭ ۹ ‬دقیقه بعد از انجام بی‌حسی نخاعی دارای میانگین‭ ۷/۶+۷/۱ ‬درصد. در گروه دریافت‌کننده دونرمال فشار متوسط شریانی‭ ۹ ‬دقیقه بعد از انجام بی‌حسی نخاعی دارای میانگین‭ ۲/۰۵+۸/۸ ‬درصد و‭Pvalue =۰/۰۱ ‬ در این مطالعه اختلاف معنی دار فقط در فشار متوسط شریانی در دقایق‭ ۲۵،۲۰،۱۵،۹ ‬و‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد از انجام بی حسی نخاعی در دو گروه نرمال سالین و دو نرمال بوده که هیپوتانسیون در گروه دو نرمال کمتر بوده در بقیه و در نبض معنی دار نبوده، میزان دریافت وازوپرسور‭ ۱۰mg)‬افدرین) در دو گروه یکسان بوده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مایع‌درمانی
: بی‌حسی نخاعی
: پرفشاری خون
: دینامیک خون
: Fluid Therapy
: Anesthesia, Spinal
: Hypertension
: Hemodynamic
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : افیونی‌زاده، محمدرضا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدعلی عطاری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
اعتبار مصوب : کتابنامه انگلیسی
کد پروژه : ‭۷۸۲۴۰‬
تاریخ اتمام : ‭1379/07/05‬
تاریخ شروع : ‭1378/10/28‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی