رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تغییرات آنزیمهای سرمی لاکتات دهیدروژناز، کراتینین فسفوکیناز، گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز سرمی، گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز سرمی و آلکالین فسفاتاز نوع روده‌ای متعاقب بستن شریان مزانتریک در خرگوش "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50324
شماره مدرک : ‭ط۱۳۴۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : رجبی، محمدعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تغییرات آنزیمهای سرمی لاکتات دهیدروژناز، کراتینین فسفوکیناز، گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز سرمی، گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز سرمی و آلکالین فسفاتاز نوع روده‌ای متعاقب بستن شریان مزانتریک در خرگوش [طرح تحقیقاتی]/ محمدعلی رجبی؛ همکاران طرح: ولی‌الله عالیشاهی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۸۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: با توجه به آنکه هنوز روش تشخیص قطعی قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به ایسکمی حاد مزانتر وجود ندارد بررسی تغییرات مختلف سرمی و ... جهت حصول به تشخیص زودرس ضروری بنظر می‌رسد. تا از مورتالیتی بالای آن بکاهد در مطالعه حاضر میانگین تغییرات سرمی‭SGPT, SGOT, CPK- LDH‬ و آلکالین فسفاتاز نوع روده‌ای پس از بستن شریان مزانتریک در خرگوشها مورد بررسی قرار می‌گیرند و هدف از این تحقیق زودرس بیماران مشکوک به ایسکمی احشاء با اندازه‌گیری آنزیمهای سرمی است. مواد و روش: این مطالعه‭Experimental‬ در سال‭ ۱۳۷۸ ‬در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده پزشکی اصفهان و بر روی‭ ۲۰ ‬خرگوش نر با نژاد خانگی و وزن تقریبی‭ ۲۰۰۰-۲۵۰۰ ‬گرم انجام شده است. در این مطالعه نمونه‌گیری بصورت آسان انجام و‭ ۱۵ ‬خرگوش بعنوان مورد و‭ ۵ ‬خرگوش بعنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفته شدند از تمامی خرگوشها قبل از بیهوشی نمونه سرمی جهت اندازه‌گیری آنزیمهای مذکور بعمل آمده و سپس همگی پس از بیهوشی با کتامین داخل صفاقی تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفتند و‭ ۱۵ ‬خرگوش مورد شریان مزانتریک فوقانی آنها با نخ سیلک‭ ۳/۰ ‬بسته شده و این کار در گروه شاهد انجام نشد. سپس شکم خرگوشها با نایلون‭ ۲/۰ ‬بسته شد و از زمان بستن شریان مزانتریک بفواصل یک و سه و شش ساعت آنزیمهای سرمی چک شدند. پس از نمونه‌گیری ساعت شش مجددا لاپاراتومی و قسمتی از روده باریک جهت پاتولوژی نمونه‌برداری شده و در فرمالین‭ ۴ ‬درصد به آزمایشگاه ارسال شد. جهت اندازه‌گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز نوع روده‌ای سرم خرگوش با ماده ال- فنیل آلانین بمقدار‭ ۵ ‬ضربدر‭ ۱۰ -۳ ‬مولار برای هر نمونه ترکیب نموده و با کیتهای معمولی آلکالین فسفاتاز سنجیده شدند. اطلاعات حاصل توسط پژوهشگر در چک لیستی جمع‌آوری و سپس متغیرها بصورت میانگین گزارش و تمامی تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار‭SPSS‬ انجام شد. جهت مقایسه مقادیر آنزیمها قبل و زمانهای مشخص پس از عمل با آزمون‭T- paired‬ انجام شده و سطح اطمینان این مطالعه‭ ۹۵ ‬درصد و مقادیر‭P<۰/۰۵ ‬ معنی‌دار تلقی شد. نتایج: بررسی آنزیمهای فوق بر روی‭ ۱۵ ‬خرگوش مورد مطالعه این نتایج حاصل شد (تمام مقادیر برحسب‭U/L‬ می‌باشد)‭CPK .‬: میانگین سطح آنزیم‭CPK‬ قبل از عمل‭ ۷۶/۰۳+-۴۵/۰۷ ‬و یک ساعت پس از عمل‭ ۱۲۷/۴+-۷۲/۹ ‬و سه ساعت پس از عمل‭ ۱۶۹/۶۴+-۱۱۵/۶ ‬و شش ساعت پس از عمل‭ ۳۹۰/۶+-۲۲۳/۹ ‬شده است و مقدار‭P‬ در ساعت یک و سه و شش نسبت به قبل از عمل به ترتیب‭ ۰/۰۳ ‬و‭ ۰/۰۰۸ ‬و‭ ۰/۰۰۶ ‬می‌باشد‭LDH .‬: میانگین سطح آنزیم‭LDH‬ قبل از عمل‭ ۶۰/۵۹+-۶۳/۷ ‬و یک ساعت پس از عمل‭ ۵۴/۸+-۲۸/۲ ‬و سه ساعت پس از عمل‭ ۱۳۳/۸+-۵۶/۶۲ ‬و شش ساعت پس از عمل‭ ۳۲۹/۵+-۱۸۵/۶ ‬شده است. نتیجه بررسی میانگین تغییرات هر یک از آنزیم‌های مورد مطالعه در زمان‌های مختلف پس از بستن شریان مزانتریک فوقانی با قبل از عمل نشان داد که به استثنای میانگین تغییرات‭LDH‬ در ساعت اول پس از بستن شریان و‭SGPT‬ در ساعت یک و سه پس از بستن شریان نسبت به قبل از عمل تمامی تغییرات در ساعت یک و سه و شش نسبت به قبل از عمل معنی دار با‭P<۰/۰۵ ‬ بوده است در حالیکه این تغییرات معنی دار در گروه کنترل مشاهده نشده است. در خصوص تغییرات آنزیم‭LDH‬ و‭CPK‬ در این مطالعه با مطالعه‭jonas‬ و همکاران و در رابطه با تغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز نوع روده ای با مطالعه‭Barnett‬ و همکاران مطابقت دارد. و در آخر پیشنهاد میشود که این آنزیم‌ها در تمامی بیماران مشکوک به ایسکمی مزانتر مورد بررسی قرار گیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : سرخرگ فوقانی روده بند
: سرخرگ آئورت
: آنزیمها
: نرسیدن خون به عضو
: Mesenteric Artery, Superior
: Aorta
: Enzymes
: Ischemia
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : عالیشاهی، ولی‌اله، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدعلی رجبی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۴۲‬
تاریخ اتمام : ‭1379/03/17‬
تاریخ شروع : ‭1378/10/28‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی