رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارتباط بین قند خون و بزاق در افراد سالم "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50340
شماره مدرک : ‭ط۲۲۲۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هاشمی‌پور، مهین، مجری
عنوان و نام پديدآور : ارتباط بین قند خون و بزاق در افراد سالم [طرح تحقیقاتی]/ مهین هاشمی‌پور؛ [فرشاد نیکویی]
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: برای اثبات دیابت در هر فرد و همچنین درمان و پیگیری بیماران احتیاج به تعیین مقدار قند خون می‌باشد که امروزه بطور متداول از نمونه‌های خون وریدی و مویرگی استفاده می‌شود. نمونه‌گیریهای وریدی زیاد از یک فرد دیابتی باعث ایجاد فشارهای روحی و جسمی زیاد و همچنین افزایش احتمال انتقال عفونتهایی مثل‭HIV‬ و‭HBV‬ می‌شود. براین اساس در صورت یافتن ارتباط معنی‌دار بین قند مایعات بیولوژیک بدن مثل بزاق با قند خون می‌توان از آنها جهت بدست آوردن میزان قند خون بصورت غیر تهاجمی استفاده کرد. هدف از این مطالعه یافتن ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم می‌باشد. مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه‭Descriptive‬ از نوع‭Cross csectional‬ می‌باشد روش نمونه‌گیری بصورت‭Convenience‬ بوده تعداد افراد شرکت کننده در مطاله‭ ۱۰ ‬نفر می‌باشد که از هر نفر‭ ۱۳ ‬آزمایش همزمان قند خون و قند بزاق در‭ ۵ ‬روز و در هر روز یک قند ناشتا یک‭Post prandial‬ و یک قند ساعت‭ ۵ ‬بعدازظهر گرفته شده. آزمایشها با روش گلوکز اکسیداز و به روش‭end point‬ انجام شده است. نتایج: متوسط قند خون ناشتا‭ ۸۴/۹+-۳/۴۳ (FBS)‬بوده است و حداقل سطح خونی گلوکز‭ ۵۸ mg/dl‬و حداکثر آن‭ ۱۱۸ mg/dl‬بوده است. حداقل سطح گلوکز بزاق‭ ۰/۳۲۲ mg/dl‬و حداکثر آن‭ ۴/۹۴۷ mg/dl‬اندازه‌گیری شده است. ارتباط بین قند خون و قند بزاق که با ضریب همبستگی‭spearman‬ بدست آمده‭ ۰/۲۳ ‬بوده است. ضریب همبستگی در بین تمام افراد در روز اول‭۰/۳۸ ‬، روز دوم‭۰/۲۹ ‬، روز سوم‭ ۰/۰۱ ‬و روز چهارم‭ ۰/۳۷ ‬بوده است. بحث: متاسفانه با توجه به مقادیر بدست آمده، ارتباط بین قند خون و قند بزاق وجود دارد ولی این ارتباط ضعیف بوده و علاوه‌براین چون دامنه تغییر مقدار قند بزاق کم بوده در حال حاضر نمی‌توان از قند بزاق برای نمونه‌گیری و ارزیابی قند خون استفاده نمود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : دیابت قندی- تشخیص
: قند خون
: بزاق
: Diabetes Mellitus- diagnosis
: Blood Glucose
: Saliva
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نیکوئی، فرشاد، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهین هاشمی‌پور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۷۱‬
تاریخ اتمام : ‭1379/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1378/12/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ارتباط بین قند خون و بزاق در افراد سالم
mahin hashemipour A123.pdf
طرح پژوهشی فارسی
متن
application/pdf
170.82 KB
85
85
نظرسنجی