رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر تمرین درمانی بر بهبود تعادل و راه رفتن افراد سالمند مبتلا به سرگیجه ناشی از ضایعات محیطی سیستم وستیبولار "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50363
شماره مدرک : ‭ط۲۲۴۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قاسمی، احسان، مجری
عنوان و نام پديدآور : تاثیر تمرین درمانی بر بهبود تعادل و راه رفتن افراد سالمند مبتلا به سرگیجه ناشی از ضایعات محیطی سیستم وستیبولار [طرح تحقیقاتی]/ احسان قاسمی؛ گردآورندگان: نگار مومنی، فوزیه خانی؛ وحید شایگان نژاد، عباس قربانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰۴‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سرگیجه یکی از علائم درگیری سیستم وستیبولار می‌باشد که با ایجاد حس چرخش در خود فرد با محیط، بر هم خوردن تعادل بدن در حین انجام فعالیت های عملکردی، راه رفتن بدون کنترل و ایجاد افسردگی در افراد سالمند تظاهر می‌یابد. در این مطالعه از تمرینات‭cawthorne-cooksey‬ به منظور برطرف کردن علائم درگیری سیستم وستیبولار افراد سالمند مبتلا با ضایعات محیطی وستیبولار استفاده شده است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع آینده نگر،شبه تجربی و غیر تصادفی می باشد که در سال‭ ۸۶ ‬در کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان الزهرا اصفهان انجام گرفته است. از میان بیماران سالمند مبتلا به سرگیجه مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء،‭ ۴۱ ‬بیمار با داشتن شرایط ویژه به صورت غیر تصادفی انتخاب گردیدند. تمرینات طی سه مرحله به بیماران آموزش داده شد و از آن ها خواسته می شد که هر گروه از این تمرینات را‭ ۳ ‬بار در روز و هر بار‭ ۱۰ ‬دقیقه به مدت یک هفته انجام دهند. قبل و بعد از درمان و بعد از یک ماه‭follow up‬ جهت بررسی بالانس، راه رفتن، کیفیت زندگی و افسردگی بیماران به ترتیب از آزمون های‭Dizziness Handicap Inventory, DynamicGait Index,Berg Balance Scale‬ و پرسشنامه‭Beck‬ استفاده گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون‌های‭t‬ زوج شده و ویلکاکسون استفاده گردید. نتایج و یافته ها: در ارزیابی بالانس بین قبل و بعد از درمان، قبل و بعد از‭follow up‬ و بعد از درمان و بعد از‭follow up‬ تفاوت معنی داری حاصل گردید‭(P=0/000)‬ در ارزیابی راه رفتن بین قبل و بعد از درمان، قبل از درمان و بعد از‭follow up‬ و بعد از درمان و بعداز‭follow up‬ تفاوت معنی دار حاصل گردید‭(P=0/00 ).‬ در ارزیابی کیفیت زندگی بین قبل و بعد از درمان، قبل از درمان و بعد از‭follow up‬ و بعداز درمان و بعد از‭follow up‬ تفاوت معنی داری حاصل گردید‭(p=0/000 ).‬ در ارزیابی افسردگی بین قبل و بعد از درمان، قبل از درمان و بعد از‭follow up‬ و بعد از درمان و بعد از‭follow up‬ تفاوت معنی داری حاصل گردید‭. (P=0/000).‬ بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از تمرینات‭cawthorne- cooksey‬ باعث بهبود تعادل، راه رفتن، کیفیت زندگی و افسردگی سالمند حداقل برای یک ماه می گردد. البته باید توجه داشت که تمرینات باید به طور روزانه توسط بیمار دنبال شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تمرین‌درمانی
: سرگیجه دوار
: تعادل
: راه‌رفتن
: کیفیت زندگی
: افسردگی
: سالمند
: Exercise Therapy
: Vertigo
: Equilibrium
: Gait
: Quality of Life
: Depression
: Aged
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مومنی،نگار
: خانی، فوزیه، گرداورنده
: شایگان نژاد، وحید، استاد مشاور
: قربانی، عباس، استاد مشاور
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : احسان قاسمی
مشاور طرح : وحید شایگان نژاد، عباس قربانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۲۲۴۲موجود‭‬
نظرسنجی