رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد‭(KAP)‬ اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش مبتنی بر وب در سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50378
شماره مدرک : ‭ط۲۲۵۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حریرچیان، مهران، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد‭(KAP)‬ اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش مبتنی بر وب در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مهران حریرچیان؛ همکاران طرح: محمدحسین یارمحمدیان، مهناز بهادرانی، سوسن بهرامی، ملیحه سلیمانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۸۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: گسترش روزافزون دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای آموزش الکترونیکی، بخصوص توسعه شبکه جهان گستر وب، افق جدیدی را پیش روی موسسات آموزشی نهاده است بدین ترتیب رشد جهش وار ابزارهای اطلاع رسانی و جهانی شدن فناوری اطلاعات، بستری آماده ساخته که یادگیری در هر زمان و در هر مکان و مطابق با نیاز یادگیرنده را ممکن سازد این مطالعه به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش مبتنی بر وب انجام شده است روش اجرا: برای انجام این مطالعه توصیفی- پیمایشی کلیه اعضای علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‭۷۰۶)‬نفر) به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند روش نمونه گیری به شیوه طبقه ای- تصادفی انجام گرفت و حجم نمونه‭ ۲۱۰ ‬نفر تعیین گردید ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آنها با روش روایی محتوای و پایانی آنها با روش ضریب آلفای کرانباخ‭(r=0.92)‬ برآورده گردید داده ها با نرم‌افزار‭SPSS‬ و با استفاده از شاخصهای آماری نظیر میانگین، واریانس، انحراف میدان، آزمون‭t‬ تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج: یافته های پژوهشی نشان می دهد که میانگین نمره دانش اعضای هیئت علمی‭ ۱۴/۴۷ ‬و انحراف میدان آن‭ ۳/۴۸ ‬بوده است همچنین میانگین نمره نگرش اعضای هیئت علمی‭ ۳/۲۱ ‬و انحراف معیار آن‭ ۰/۲۶ ‬بوده است از طرفی میانگین نمره عملکرد اعضای هیئت علمی‭ ۱۷/۰۱ ‬و انحراف معیار آن‭ ۵/۳۸ ‬بوده است بحث و نتیجه گیری: برای تحقیق زیرساختهای آموزش مجازی باید تغییرات اساسی در سبک تدریس و نگرش اعضای هیئت علمی ایجاد گردید، مضافا به اینکه مانع اصلی گسترش مداوم برنامه های آموزشی از راه دور، مقاومت اعضای هیئت علمی نسبت به استفاده از تکنولوژی های جدید در موضوع آموزش مجازی است نتایج تحقیق نشان داد که اعضای هیئت علمی در مورد آموزش مبتنی بر وب از دانش کافی برخوردار بوده اند همچنین نگرش اعضای هیئت علمی در مورد آموزش مبتنی بر وب مثبت بوده است از طرفی عملکرد اعضای هیئت علمی در مورد آموزش مبتنی بر وب بالاتر از حد متوسط بوده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آموزش پزشکی
: دانش، نگرش و عملکرد
: اینترنت
: هیئت علمی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Education, Medical
: Knowledge, Attitude, Practice
: Internet
: Faculty
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمدحسین ، همکار
: بهادرانی، مهناز ، همکار
: بهرامی، سوسن ، همکار
: سلیمانیان، ملیحه ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهران حریرچیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۰۱‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/20‬
تاریخ شروع : ‭1384/12/06‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۲۵۸موجود‭‬
نظرسنجی