رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فعالیت فصلی، میزان تحرک و آلودگی باکتریایی گونه های فعال سوسری ها در بیمارستان ها و منازل مسکونی شهر اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50393
شماره مدرک : ‭ط۲۲۷۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عشقی، ملوک، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی فعالیت فصلی، میزان تحرک و آلودگی باکتریایی گونه های فعال سوسری ها در بیمارستان ها و منازل مسکونی شهر اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ ملوک عشقی، محمد متولی امامی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۵۸‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سوسری ها از مهمترین حشراتی هستند که ضمن تطبیق خود با جوامع انسانی روند تکامل را طی نموده اند. از آنجا که محیط زیست این حشرات دارای آلودگی های متنوع باکتریایی و نیز سایر میکروارگانیسم های بیماریزای انسانی می باشد لذا در مطالعه حاضر بیولوژی این حشرات در ارتباط با انتقال میکروارگانیسم های بیماریزای انسانی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. مواد و روشها: جامعه مورد مطالعه سوسری های اماکن مسکونی و بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و روش جمع آوری سوسری ها تله های کارتنی و شیشه ای بود. طی دو ماه نخست مطالعه کلیه نمونه های صید شده سوسری مارکدار شده و رهاگردیدند تا در صورت صید مجدد توانایی جابجایی محیطی آنان مشخص گردد. تمامی سوسری های صید شده از لحاظ مرحله زیستی و جنسیت مورد بررسی فونستیک قرار گرفتند.‭ ۱۰ ‬درصد نمونه ها صید شده در هر ماه از نظر آلودگی باکتریولوژیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: در مجموع‭ ۶ ‬گونه سوسری شامل‭P.aegytica B.lateralis S.longipalpa B.germanica B. orientalis P.americana‬ درشهر اصفهان مورد شناسایی قرار گرفتند که دو گونه آخر برای اولین بار معرفی می گردند. گونه غالب سوسری آمریکایی و در مرحله بعد سوسری آلمانی مشاهده گردید. از مجموع‭ ۷۳۹ ‬عدد سوسری‭ ۸۳/۹ ‬درصد آنان توسط تله هایی که در قسمت های تحتانی اماکن نصب گردیده بود، صید شدند. بیشترین وفور یابی در ماه های مرداد (‭ ۳۹/۴ ‬درصد) و سپس درماه (‭ ۳۷/۹ ‬درصد) مشاهده گردید. از‭ ۱۶۷ ‬عدد سوسری مارکدار شده‭ ۱۸/۶ ‬درصد در فاصله تقریبی‭ ۲۵ ‬متری و‭ ۷/۲ ‬درصد در فاصله‭ ۴۰ ‬متری مجددا صید شدند،‭۲۰ ‬درصد سوسری های صید شده از بیمارستانها و‭ ۱۷/۲ ‬درصد سوسری های آمریکایی و آلمانی اماکن مسکونی به باکتری اشرشیاکلی و کلبسیلا،‭ ۵/۲ ‬درصد سوسری های بیمارستانی به باکتری استرپتوکوکوس فکالیس،‭ ۳ ‬درصد سوسری های اماکن مسکونی و‭۴۹ ‬/ درصد سوسری های بیمارستانی به استافیلوکوکوس اورئوس،‭ ۷/۵ ‬درصد سوسزی های بیمارستانی به باکتری سالمونلا،‭ ۱/۲ ‬درصد سوسری های آمریکایی و‭ ۱/۷ ‬درصد سوسری های آلمانی صید شده از بیمارستانها به باکتری پزودوموناس آئروژینواز آلوده بودند. بحث: با توجه به وفور بالای سوسری ها در اماکن انسانی و اثبات آلودگی این حشرات و نقش ثابت شده انتقال مکانیکی میکروارگانیسم ها توسط آنان در بیمارستانها و سایر اماکن بایستی ضمن ارزشیابی های دائمی سموم حشره کش، نسبت به سمپاشی مناسب و با روش علمی و در فواصل مورد تائید اقدام نموده و میزان اثر بخشی مداخلات مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : حشرات ناقل
: آلودگی محیط زیست
: بیمارستان ها
: سم ها
: حشره کش ها
: Insect Vectors
: Environmental Pollution
: Hospitals
: Poisons
: Insecticides
: Cockroaches
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : متولی امامی، محمد، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ملوک عشقی، محمد متولی امامی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۰۷۲‬
تاریخ اتمام : ‭1382/04/31‬
تاریخ شروع : ‭1382/03/10‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۲۹موجود‭‬
نظرسنجی