رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر بخشی ادغام برنامه بهداشت روان در سیستم شبکه بهداشت شهری اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50426
شماره مدرک : ‭ط۲۳۰۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اسدالهی، قربانعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : اثر بخشی ادغام برنامه بهداشت روان در سیستم شبکه بهداشت شهری اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ قربانعلی اسدالهی؛ همکاران اصلی: غلامرضا قاسمی تودشکچویی، حبیب الله تابان، نصرالله بشردوست، رضا یکدانه، هدایت اله صهبا
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۱۰۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: رعایت عدالت بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی با نازلترین قیمت و کیفیت مطلوب مقصد نهایی نظام بهداشتی است. با عنایت به شیوع بالای ناهنجاریهای رفتاری و عدم توانایی سیستم های بهداشتی، رفاهی و اجتماعی در مهار کردن آنها، مطالعه حاضربه منظور توسعه و ادغام بهداشت روان در نظام بهداشت شهری طراحی گردید. وضعیت سلامت روان آزمودنی ها و مشکلات اجتماعی آنها از ملاکهای اصلی برای تعیین اثر بخشی میزان برنامه ادغام قبل و بعد ازمداخله منظور گردیده اند. روش و مواد: بارعایت اصول نمونه گیری خوشه ای منطقه یک تحت پوشش مرکز بهداشتی - درمانی نواب صفوی با حجم نمونه‭ ۵۹۸ ‬خانوار که در آن‭ ۲۳۷۹ ‬بزرگسال زیر‭ ۱۵ ‬سال بودند به عنوان گروه تجربی و منطقه ضمیمه در همین مرکز با حجم نمونه‭ ۶۷۳ ‬خانوار با‭ ۲۱۵۹ ‬بزرگسال و‭ ۷۰۵ ‬خردسال زیر‭ ۱۵ ‬سال به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. با اجرای مقیاس‭Self-Report questionaire (SRQ)‬ و رعایت نقطه برش افراد بزرگسال مشکوک به بیماری روانی شناسایی و سپس بر اساس ملاکهای تشخیصی‭DSM IV‬ توسط روانپزشک معاینه شدند. افراد زیر‭ ۱۵ ‬سال به کمک مقیاس راتر فرم والدین غربال و تشخیص گذاری گردیدند. مشکلات اجتماعی خانواده ها به کمک یک مقیاس‭ ۵۰ ‬آیتمی تعیین گردید. از درمان های ارگانیک و غیرارگانیک جهت رسیدگی به نیازهای گروههای هدف استفاده شد. اطلاعات خام به کمک رایانه و نرم افزار‭SPSS‬ با اجرای آزمونهای توصیفی نظیر درصد، میانه، میانگین و انحراف معیار و آزمون های تحلیلی از جمله کای دو و‭t-student‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: پس از مداخله شیوع اختلالات رفتاری کودکان گروه تجربی از‭ ۳۲/۴ ‬به‭ ۲۶/۴ ‬درصد افزایش نشان داده است. پس از مداخله شیوع اختلالات روانی گروه تجربی از‭ ۲۲/۵ ‬درصد به‭ ۲۰/۹ ‬درصد کاهش یافت اما شیوع اختلالات روانی بزرگسالان گروه شاهد از‭ ۲۳/۸ ‬درصد به‭ ۲۵/۵ ‬درصد افزایش یافته است. متوسط مشکلات اجتماعی خانواده های گروه تجربی پس از مداخله کمتر از قبل بوده که این وضعیت در مورد گروه شاهد عکس میباشد. به طور کلی مشکلات اجتماعی گروه تجربی نسبت به گروه شاهد پس از مداخله به طور معناداری کمتر میباشد. بحث: با در نظر گرفتن پارامترهای روانی و اجتماعی، تغییرات کیفی و کمی در وضعیت سلامت روان میتوان به این نتیجه رسید که ادغام برنامه بهداشت روان در نظام شبکه مستلزم همکاریهای بین بخشی و بین تخصصی وسیع است. معهذا، این فرآیند توانسته است از حساسیت افراد و خانواده ها برای حل مشکلات فرد بکاهد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بهداشت روانی
: ادغام تسهیلات بهداشتی
: شبکه های جامعه
: اختلالات رفتاری و روانی
: اختلالات رفتاری کودک
: مسائل اجتماعی
: Mental Healt
: Healt Facility Merger
: Community Networks
: Behaviorae and Mental Disorders
: Child Behavior Disorders
: Social Problems
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : قاسمی تودشکچویی، غلامرضا، همکار
: تابان، حبیب اله، همکار
: بشردوست، نصراله ، همکار
: یکدانه، رضا، همکار
: صهبا، هدایت اله، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : قربانعلی اسدالهی
منبع تامین اعتبار : معاونت آموزشی
کد پروژه : ‭۷۷۰۵۲‬
تاریخ اتمام : ‭1382/03/01‬
تاریخ شروع : ‭1377/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۹۰موجود‭‬
نظرسنجی