رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه مشکلات بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50451
شماره مدرک : ‭ط۲۳۱۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شاهقلیان، ناهید، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه مشکلات بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ ناهید شاهقلیان، مریم اقبالی؛ همکاران طرح: فاطمه نظری، سیما بابایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ت،‭۲۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بیماریهای مزمن سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار می دهند. با توجه به درمانهای به کار گرفته شده، طول عمر این بیماران افزایش می یابد هرچنداین درمانها زندگی بیماران را حفظ نموده ولی آنها را با طیف وسیعی از معظلات جسمی- روحی- اجتماعی و اقتصادی روبرو می کند، که این مشکلات بانوع درمان در رابطه می باشد. از آنجا که هر روش درمانی با توجه به ویژگیهای خود محدودیتهاو تغییراتی در زندگی این بیماران ایجاد می کند. به همین منظور برآن شدیم که در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه‭( ESRD )‬ تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی، این مشکلات را بررسی و مقایسه نموده، باشد که نتایج این پژوهش در جهت رفع معضلات عدیده این بیماران بکار رود و سطح سلامت آنان را ارتقاء بخشد. روش اجرا: با رعایت شرایط جسمی و روحی بیمار در فواصل زمانی مشخص پرسشنامه های مربوط به مشکلات خواب، افسردگی، رضایت زناشویی، خستگی و تطابق مجدد اجتماعی توسط پژوهشگر برای دو گروه بیماران مبتلا به‭ESRD‬ تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی تکمیل گردید، سپس نتایج با استفاده از‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آزمونهای آماری توصیفی تحلیلی مناسب ( آزمون مجذور خی و‭t‬ مستقل) برای مقایسه نتایج در دو گروه انجام شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که میانگین امتیاز اختلالات خواب و خستگی د رگروه همودیالیز بیستر از گروه دیالیز صفاقی بود و آزمون مستقل با‭P<0/05‬ ارتباط معنی داری را بین دو گروه نشان داد. فراوانی افسردگی و اختلال در تطابق مجدد اجتماعی در گروه همودیالیز از گروه دیالیز صفاقی بیشتر بود ولی آزمون تی مستقل با‭P<0/05‬ تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. فراوانی زضایت زناشویی با اختلاف کمی در گروه همودیالیز بیشتر از گروه دیالیز صفاقی بود ولی آزمون تی مستقل با‭P<0/05‬ تفاوت آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. بحث: با توجه به شیوع علایم و نشانه های اختلالات خواب و خستگی مزمن در بیماران دیالیزی خصوصا بیمارانی که تحت همودیالیز و حمایت از ابن بیمارانند جهت رفع این مشکلات اقداماتی انجام داده و آرامش جسمی و روانی این بیماران را فراهم نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نارسایی مزمن کلیه
: همودیالیز
: دیالیز صفاقی
: اختلالات خواب
: افسردگی
: Kidney Failure, Chronic
: Hemodialysis
: Peritoneal Dialysis
: Sleep Disorders
: Depression
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اقبالی، مریم، مجری
: نظری، فاطمه، همکار
: بابایی، سیما، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ناهید شاهقلیان، مریم اقبالی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۱۲۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/05/18‬
تاریخ شروع : ‭1385/10/02‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۳۱۸موجود‭‬
نظرسنجی