رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا با پلی‌آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50468
شماره مدرک : ‭ط۲۳۳۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بینا، بیژن، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا با پلی‌آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب [طرح تحقیقاتی]/ بیژن بینا؛ همکار طرح: عباس شاهسونی، غلامرضا اصغری، اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۳‬ص.۰‬:مصور، جدول، نمودار.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مواد گیاهی و طبیعی از زمانهای گذشته کاربردوسیعی در عملیات تصفیه‌آب داشتند. و در منابع مختلف به آنها اشاره گردیده است.از جمله مواد گیاهی و طبیعی که خاصیت آنها تائید گردیده، می توان به شنبیله ، عدس، باقلا، کتیرا و نشاسته اشاره کرد. در این تحقیق نقش عصاره دانه درخت گز روغنی که نام علمی آن مورینگااولیفرا می باشند به عنوان منعقد کننده در اب کدری که در آزمایشگاه تهیه و حتی الامکان سعی گردیده خصوصیات شیمیایی و ظاهری آن نزدیک به آن آب مورد استفاده خانه آب باشد ارزیابی گردیده است جهت بررسی کارایی عصاره دانه گز روغنی در حذف کدورت آزمایشات در‭۴ ‬محدوده کدورت ‭۱۰۰۰NTU)،(۵۰۰)،(۵۰)،(۱۰)‬)انجام گردیده است. این تحقیق با استفاده از آزمایش بنام جارتست بر روی آب کدر انجام گردید، نتایج بررسی ها نشان می دهد که عصاره دانه گز روغنی در غلظت‭ ۱۰ ‬میلی گرم در لیتر قادر به حذف‭ ۹۸ ‬کدورت های فوق می باشند. مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفت. در این تحقیق در ابتدا بوسیله روش اسمیت و کوهن در آب دارای کدورت مصنوعی ایجاد گردید و عصاره دانه مورینگا اولیفرا بوسیله کلرید سدیم‭ ۱ ‬مولار استخراج گردید. سپس دوزهای مختلف از منعقد کننده به آب دارای کدورت ‭(NTU۱۰۰۰،۵۰۰،۵۰،۱۰)‬حاوی‭PH‬ اولیه‭۷،۶،۵ ‬و‭ ۸‬اضافه گردد. پس از۲دقیقه اختلاط سریع‭۱۲۰rpm)‬)و‭ ۲۰ ‬دقیقه اختلاط آرام‭۴۰rpm)‬)و‭ ۳۰‬دقیقه ته نشینی در دستگاه جارتست، کدورت نهایی و‭PH‬ نهایی اندازه گیری گردید و دوز بهینه تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوز و‭PH‬ بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا‭ ۹۹/۴ ‬و پلی آلومینیوم کلراید‭ ۹۷/۲‬کدورت‭۱۰۰۰NTU‬حذف می نمایند.دوز‭PH‬ بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت‭ ۵۰۰NTU‬به ترتیب برابر با‭ ۱۰ ‬میلی گرم در لیتر،۶و‭ ۲۰‬میلی گرم درلیتر،‭ ۸ ‬می باشد. عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید به ترتیب‭ ۹۸/۹ ،۹۸/۷ ‬درصد کدورت‭ ۵۰۰NTU‬را حذف می نمایند.دوز و‭PH‬ بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت‭ ۵۰NTU‬به ترتیب برابر‭ ۲۰ ‬میلی گرم در لیتر‭۷۰ ‬و‭ ۲۰‬میلی گرم در لیتر‭ ۸۰‬می باشد.نتایج آنالیز آماری با ‭(Pvalue=۰/۸۳۴)‬ نشان دهنده این است که بین کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان دهنده که بین کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا از پلی آلومینیوم کلراید تفاوت وجود نداردو فقط در کدورت‭ ۱۰NTU‬دوز بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا ‭ ۳۰)‬میلی گرم در لیتر) بیشتر از پلی آلومینیوم کلراید ‭ ۲۰)‬میلی گرم در لیتر) است‭PH .‬ آب خام هیچ گونه تاثیری بر روی کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا ندارد. در صورتیکه کاهش‭PH‬ باعث کاهش کارایی پلی آلومینیوم کلراید می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پالایش آب
: عصاره های گیاهی
: آلومینیوم
: آلاینده‌های آب
: کارایی
: Water Purification
: Plant Extract
: Aluminum
: Water Pollutants
: Efficiency
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بینا، بیژن، مجری
: شاهسونی، عباس ، همکار
: اصغری، غلامرضا، همکار
: حسن زاده، اکبر، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : بیژن بینا
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۴۰۳۱‬
تاریخ اتمام : ‭1385/03/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/09/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۱۲موجود‭‬
نظرسنجی