رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت دروس کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی از دیدگاه دانشجویان و مربیان این رشته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سال تحصیلی‭۸۴-۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50509
شماره مدرک : ‭ط۱۷۹۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : جوادی، مرضیه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت دروس کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی از دیدگاه دانشجویان و مربیان این رشته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- سال تحصیلی‭۸۴-۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مرضیه جوادی؛ همکاران طرح: احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۵‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ارزش درس کارآموزی و اجرای امر خطیر آموزش در عرصه ارائه خدمات بهداشتی در توسعه فردی و حرفه‌ای همچنین یادگیری مهارتهای خاص حرفه‌ای و شناسایی اجزاء سیستم بهداشتی درمانی غیر قابل انکار است. جایگاه درس کارآموزی در توانمند سازی دانش آموختگان در همه رشته‌ها واضح و مبرهن است. ضمن اینکه در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با توجه به پیچیدگی عملکردهای مدیریتی، قدرت تلفیق تئوری و عمل حساس تر و حیاتی تر میشود و فارغ التحصیلان این رشته باید از رهگذر درس کارآموزی به بسیاری از ریزه کاریها و چالش‌های رودرروی مدیران و مسئولان سیستمهای بهداشتی درمانی پی ببرند. لذا توجه بیشتر به کیفیت و فرایند اجرای درس کارآموزی ضروری و لازم است. به این لحاظ این مطالعه با هدف بررسی وضعیت دروس کارآموزی رشته مدیریت از دیدگاه دانشجویان و مربیان تنظیم گردید تا نتایج مطالعه بتواند مسیر لازم برای برنامه ریزی و توجه مسئولان را مشخص کند. مواد و روشها: جمعیت هدف این مطالعه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی که در ترم جاری( ترم دوم‭۸۴-۸۵ ‬) مشغول به کارآموزی بوده و مربیانی که در ترم جاری مسئولیت اجرای کارآموزی‌ها را بر عهده داشتند بود. با توجه به اینکه تعداد دانشجویان و مربیان جمعیت هدف حدود صد نفر بیشتر نبود(‭ ۹۳ ‬نفر) مطالعه بصورت سرشماری انجام شد و نیاز به نمونه گیری نبود. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات صاحبنظران متعدد و استفاده از مطالعات و تحقیقات انجام شده مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول الفای کرونباخ با ضریب‭ ۷۲ ‬درصد تعیین شد. نتایج با نرم افزار‭SPSS۱۰ ‬ تحلیل گردید. در سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار تحلیلی از آزمون‌های‭manwhitney‬ و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج: نظرات پاسخگویان در مورد وضعیت دروس کارآموزی رشته مدیریت بیانگر آن است که میانگین نمره نظرات پاسخگویان در کل سوالات‭ ۲۹/۲۸ ‬می‌باشد یعنی کل جامعه مطالعاتی وضعیت کارآموزی را درحد متوسط ارزیابی نموده اند. در بررسی نظرات پاسخگویان به تفکیک مربی و دانشجو مشخص شد که: میانگین امتیاز بدست آمده از کل سوالات در گروه مربیان‭ ۳۹/۳۶ ‬و در گروه دانشجویان‭ ۲۸/۰۶ ‬می‌باشد. به این ترتیب مربیان وضعیت کارآموزی را در سطح خوب و دانشجویان آنرا در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند. آزمون آماری‭Manwhitney‬ نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نظرات دو گروه وجود ندارد.‭P<۰/۰۰۱)‬ و‭.(Z=۴/۷ ‬ تحلیل نظرات بر حسب هر کارآموزی و آزمون آماری برابر تحلیل معناداری تفاوت نظرات( همبستگی اسپیرمن) نشان داد که تفاوت نظرات معنادار نمی‌باشد.‭P=۰/۸۸)‬ و‭(r=۰/۱۵ ‬ در بخش دیگری نظرات دانشجویان بر حسب گروه بندی معدل آنان تحلیل شد و مشخص گردید که هر سه گروه دانشجویان وضعیت کارآموزی را در حد متوسط‭۲۸-۳۰)‬) ارزیابی کرده و آزمون آماری انجام شده( همبستگی اسپیرمن) نشان داد که ارتباط معناداری بین نظرات دانشجویان و معدل آنها وجود ندارد.(‭P=۰/۴۱ ‬ و‭(r=-۰/۰۹ ‬ همچنین تحلیل نتایج کارآموزی در حیطه‌های مختلف نشان داد که میانگین نمره نظرات افراد در حیطه فرایند آموزش‭۳۰/۴ ‬، در حیطه یاد دهنده‭۳۱/۳ ‬، در حیطه یاد گیرنده‭۲۸/۸ ‬، و در حیطه عرصه‌های کارآموزی‭ ۱۹/۸ ‬میباشد. در این تحلیل کمترین میانگین نمره مربوط به حیطه عرصه‌های کارآموزی است. بحث و نتیجه‌گیری: در تحلیل کلی وضعیت کارآموزی در سطح متوسط نزدیک به ضعیف ارزیابی شده بود( نمره‭۲۹/۲۸ ‬) این به این معناست که درس کارآموزی در حیطه‌های مختلف دچار کاستی هایی می‌باشد و لزوم توجه بیشتر را گوشزد می‌کند، در همین رابطه مطالعه‌ای مشابه نشان میدهدکه در درس کارآموزی رشته مدیریت آموخته‌های دانشجو از استاد در بیمارستان و محیط کارآموزی محدود بوده است.( ۱‭.(‬ نتایج این مطالعه بیانگر وجود بیشترین مشکل در عرصه‌های کارآموزی بود( این حیطه با میانگین نمره‭ ۱۹/۸ ‬در سطح ضعیف برآورده شده است‭.(‬ این موضوع در مطالعات دیگر نیز تایید شده و مبین آن است که رفتار و همکاری پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در فرایند آموزش از اهم مشکلات آموزش بالینی است.(‭۲ ‬) و یا در مطالعه دیگری عنوان شده که‭ ۵۲/۵ ‬درصد از پاسخگویان مشکلات موجود در آموزش بالینی را مربوط به پرسنل و مراکز بهداشتی درمانی می‌دانستند( ۳‭.(‬ لذا بنظر میرسد کانون توجه برنامه ریزان آموزشی باید مراکز بهداشتی درمانی محل اجرای کارآموزیها و بخصوص پرسنل آنها باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت خدمات بهداشتی- آموزش
: دانشجویان
: تدریس
: برنامه درسی
: Health Services Administration- education
: Students
: Teaching
: Curriculum
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رئیسی، احمدرضا، همکار طرح
: گلکار، مرضیه، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرضیه جوادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۰۶‬
تاریخ اتمام : ‭1385/05/31‬
تاریخ شروع : ‭1385/03/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۹۶موجود‭‬
نظرسنجی