رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر اضطراب و افسردگی در میان دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭۱۳۸۵- ۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50510
شماره مدرک : ‭ط۱۷۹۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مختاری‌پور، مرضیه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر اضطراب و افسردگی در میان دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭۱۳۸۵- ۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مرضیه مختاری‌پور؛ همکاران طرح: محمود کیوان‌آرا، زهره گودرزی، افسانه حسن‌پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ط،‭۱۲۱‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه اختلال اضطراب و افسردگی به عنوان یکی از اختلالات شایع روان پزشکی و یکی از معضلات مهم و نگران کننده جوامع در قرن بیست و یکم مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و سیاستگذاران امور بهداشتی و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. بنابراین این تحقیق به بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. هدف کلی پژوهش، تعیین تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی( سن، جنس، وضعیت تحصیلی، محل سکونت، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت تاهل) بر افسردگی و اضطراب در بین دانشجویان علوم پزشکی بوده است. مواد و روشها: با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چند متغیره بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاهی علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭ ۱۳۸۵-۸۶ ‬بود که از این تعداد نمونه‌ای به حجم‭ ۲۰۰ ‬نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه اضطراب کتل و سیاهه افسردگی بک بود. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ در سطح آمار توصیفی( فراوانی و درصد) و استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که:‭۱ ‬- از بین متغیرهای جمعیت شناختی، تنها وضعیت تحصیلی بر افسردگی مثبت و در سطح‭P<۰/۰۱ ‬ معنادار است.‭۲ ‬- وضعیت تحصیلی و رشته تحصیلی تاثیر مثبت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و جنس تاثیر منفی بر اضطراب دارد که در سطح‭P <۰/۰۱ ‬ معنادار است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین متغبرهای جمعیت شناختی، وضعیت تحصیلی و رشته تحصیلی تاثیر مثبت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و جنس بر اضطراب تاثیر منفی دارد که در سطح‭P<۰/۰۵ ‬ معنادار است و از بین متغیرهای جمعیت شناختی، تنها وضعیت تحصیلی بر افسردگی در سطح‭P<۰/۰۱ ‬ تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که به وضعیت تحصیلی دانشجویان هم از طرف دانشگاه و هم از طرف والدین رسیدگی شود و علل افت تحصیلی دانشجویان بررسی شود تا منجر به اضطراب آنان نشود. همچنین با توجه به اینکه رشته تحصیلی بر اضطراب تاثیر مثبت دارد، بایستی اساتید و مسئولین دانشگاه به دانشجویان علوم پزشکی توجه بیشتری داشته باشند و تدابیری از جمله امکانات و مشاوره گروهی را برای جلوگیری ار اضطراب و افسردگی آنان فراهم نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : افسردگی
: اضطراب
: دانشجویان
: ویژگی های فردی
: Depression
: Anxiety
: Students
: Population Characteristics
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کیوان‌آرا، محمود، همکار طرح
: گودرزی، زهره، همکار طرح
: حسن‌پور، افسانه، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرضیه مختاری‌پور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۷۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/20‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۷۹۷موجود‭‬
نظرسنجی