رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و مقایسه میزان توانمندی مدیریت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب شاخص‌های شخصیت مقاوم‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50518
شماره مدرک : ‭ط۱۸۰۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سموعی، راحله، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین و مقایسه میزان توانمندی مدیریت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب شاخص‌های شخصیت مقاوم‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ شیوا کریم‌زاده، فاطمه نصراصفهانی؛ همکاران طرح: راحله سموعی، محمدحسین یارمحمدیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۵‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بدون شک یکی از ارکان زیر بنای اقتصاد در یک کشور، سیستم خدمات بهداشتی درمانی آن است و موسسات درمانی نیز وقتی به حال جامعه سودمند واقع گردند که از مدیران لایق و با تجربه برخوردار باشند. توانمندی‌های مدیریت تحت تاثیر متغیرهای زیادی هستند اما این مطالعه سعی کرده است بر حسب شاخص‌های شخصیت مقاوم مقایسه‌ای در میزان توانمدی مدیریت دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دهد. مواد و روشها، این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی دانشجویان سال آخر پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۴-۸۵ ‬انجام گرفت.‭ ۱۲۰۰ ‬نفر به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داشتند و با به کارگیری پرسشنامه شخصیت مقاوم و سنجش ویژگی‌های جمعیت شناختی مورد پرسش قرار گرفتند. سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه‌ها با نظرات اساتید و کارشناسان انجام شد. پایایی آن با روش آلفای کرونباخ‭ ۸۵ ‬درصد محاسبه گردید. جهت تحلیل اطلاعات وارد نرم‌افزار‭spss‬ گردید و از آزمونهای آماری‭t‬ استودنت مستقل، آنالیز و واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: نشان دادند که بین میانگین مقیاسهای شخصیت مقاوم به تفکیک رشته تحصیلی ، محل سکونت و وضعیت تاهل تفاوت معنی‌داری نبود، همچنین بین مقیاسهای شخصیت مقاوم و سایر ویژگیهاچون معدل، رتبه تولد و سن رابطه معنی دار نبود. میانگین شخصیت مقاوم در مقیاس کنترل‌پذیری در پسران بیشتر از دختران بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش بر حسب شاخصهای شخصیت مقاوم، تفاوتی در توانمندی مدیریت دانشجویان پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وجود ندارد. لذا هیچ یک از دو گروه در قیاس با هم ارجحیت ندارند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت خدمات بهداشتی
: کفایت حرفه‌ای
: دانشجویان پزشکی
: مدیریت بیمارستان
: پتانسیل عمل
: ویژگی های فردی
: Health Services Administration
: Professional Competence
: Students, Medical
: Hospital Administration
: Action Potentials
: Individuality
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمدحسین، مجری طرح
: کریم‌زاده، شیوا، همکار طرح
: نصر اصفهانی، فاطمه، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : شیوا کریم‌زاده، فاطمه نصراصفهانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۳۸۴۲۹۹‬
تاریخ اتمام : ‭1385/02/05‬
تاریخ شروع : ‭1384/12/21‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۰۵موجود‭‬
نظرسنجی