رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50546
شماره مدرک : ‭ط۱۸۳۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : خسروی، علیرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علیرضا خسروی، علی محمد مصدق‌راد؛ همکاران طرح: معصومه باغبادران، یلدا کواری، شقایق ابراهیمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۸۲‬،۵ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دایمی فعالیت می کند. فرهنگ را روح سازمان و انرژی اجتماعی تعریف می کنند که می تواند سازمان را به جلو هدایت کند و یا از حرکت باز دارد. فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ها و رفتار کارکنان می شود. از سوی دیگر عامل انسانی با ارزش ترین سرمایه و منبع عظمت هر سازمان بوده، و تامین رضایت شغلی کارکنان از عوامل مهم در موفقیت شغلی و افزایش بهره وری و کارایی سازمان می باشد. مواد و روشها: این پژوهش توصیفی، پیمایشی و مقطعی است و با استفاده از دو پرسشنامه رضایت شغلی(‭ ۳۶ ‬سوال) و فرهنگ سازمانی (‭ ۵۰ ‬سوال) که روایی و پایانی آنها به تائید متخصصین مدیریت رسیده بود اجرا شد. پرسشنامه ها در بین‭ ۱۲۰ ‬نفر از کارکنان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی استفاده شد و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای همبستگی، رگرسیون و‭t-test‬ مستقل به بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. نتایج: میانگین نمره رضایت شغلی کارکنان مراکز تحقیقاتی‭ ۰/۶۲ ‬بعلاوه و منهی‭ ۳/۴۳ ‬امتیاز (در حد متوسط) ارزیابی شد، بیشترین رضایت مندی کارکنان از مولفه سرپرستی و کمترین رضایت مندی آنها از مولفه مزایای دریافتی و پاداش ها بوده است. همچنین‭ ۶۶ ‬درصد مراکز تحقیقاتی فرهنگ میانه،‭ ۱۷ ‬درصد فرهنگ قوی و‭ ۱۷ ‬درصد فرهنگ ضعیف داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر این امر بود که کارکنان مراکز تحقیقاتی از رضایت شغلی متوسطی برخوردارند. همچنین‭ ۴ ‬مرکز غدد و متابولیسم، قلب و عروق، پوست و سالک و علوم رفتاری فرهنگ میانه و هر کدام از‭ ۲ ‬مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری و مجتمع تحقیقاتی به ترتیب دارای فرهنگ ضعیف و قوی می باشند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رضایت شغلی
: سازمان و مدیریت
: کیفیت زندگی
: کارکنان
: Personal Satifaction
: Organization and Administration
: Quality Of Life
: Personnel
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مصدق‌راد، علی محمد، مجری
: باغبادران، معصومه، همکار
: کواری، یلدا، همکار
: ابراهیمی، شقایق، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علیرضا خسروی، علی محمد مصدق‌راد
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۱۳۵‬
تاریخ اتمام : ‭1383/10/15‬
تاریخ شروع : ‭1383/08/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۳۳موجود‭‬
نظرسنجی