رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی روند فعلی ارزشیابی بیمارستان های کشور از دیدگاه مدیران بیمارستان ها و کارشناسان ارزشیابی بیمارستان های استان اصفهان و ارایه یک الگوی مناسب جهت آن در سال‭۱۳۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50554
شماره مدرک : ‭ط۱۸۴۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مصدق‌راد، علی محمد، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی روند فعلی ارزشیابی بیمارستان های کشور از دیدگاه مدیران بیمارستان ها و کارشناسان ارزشیابی بیمارستان های استان اصفهان و ارایه یک الگوی مناسب جهت آن در سال‭۱۳۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علی محمد مصدق راد؛ همکاران طرح: شهیده الله وردی، ندا خواجوی، آزاده مددی؛ استاد مشاور: فرهاد بهمن‌زیاری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮الف،‭۳۴۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بیمارستان ها یکی از مهمترین مراکز خدمات بهداشتی و درمانی هستند که نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامتی جامعه به عهده دارند. ارزشیابی بیمارستان ها در صورتیکه بطور منطقی و اصولی صورت پذیرد منجر به حصول اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت بالا به بیماران می گردد. یکی از اصول ارزشیابی دیدگاه سیستمی بودن آن و توجه به کلیه ابعاد داده، فرآیند و ستاده سیستم می باشد. این پژوهش به دنبال این است که نظرات مدیران بیمارستان ها و کارشناسان را در زمینه نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی ارزشیابی بیمارستانها جویا شود و در نهایت با بررسی الگوهای مختلف ارزشیابی بیمارسنان های دنیا به ارائه یک الگو در این زمینه اقدام نماید. مواد و روشها: برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی، بنیادی- کاربردی از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شده است. پرسشنامه حاوی‭ ۱۱ ‬سوال مربوط به اطلاعات دموگرافیک بیمارستان ها،‭ ۱۱ ‬سوال مربوط به اطلاعات دموگرافیک مدیران بیمارستان ها و‭ ۵۹ ‬سوال مربوط به بررسی دیدگاهها و نقطه نظرات مدیران بیمارستان ها و کارشناسان ارزشیابی بیمارستان ها می باشد که پس از سنجش روایی و پایانی در‭ ۳۹ ‬بیمارستان استان اصفهان ( اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و‭(...‬ و معاونا درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیرفراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. و در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده ها و مفروضات، آزمون های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و کای دو و‭T-Test‬ با فرض خطای آلفای‭ ۰/۰۵ ‬استفاده شده است. نتایج: بنابر نتایج بدست آمده میانگین امتیاز سیستم فعلی ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستان ها از دیدگاه مدیران بیمارستان های استان اصفهان‭ ۰/۳۸ ‬به علاوه و منهای‭ ۳/۳۴ ‬از‭ ۵ ‬امتیاز و میانگین امتیاز سیستم فعلی ارزشیابی بیمارستان ها از دیدگاه کارشناسان ارزشیابی معاونت درمان استان اصفهان‭ ۰/۴ ‬به علاوه و منهای‭ ۲/۵ ‬از‭ ۵ ‬امتیاز بود. بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش، بطور کلی مدیران بیمارستان ها و کارشناسان ارزشیابی بیمارستان هاسیستم فعلی ارزشیابی بیمارستان های کشور را ضعیف می دانند. البته لازم به توضیح است که کارشناسان ارزشیابی در مقایسه با مدیران بیمارستان ها نسبت به نظام فعلی ارزشیابی بیمارستانهای کشور نظر منفی تر ی دارند. دیدگاه مثبت تر مدیران بیمارستان ها نسبت به روند فعلی ارزشیابی بیمارستان ها، بیانگر سطح آگاهی پایین آنان از سیستم ارزسیابی بیمارستان می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران بیمارستان ها به عنوان ناظر و ارزیاب دایمی بیمارستان هاعمل کنند. در واقع بالا بودن سطح آگاهی بیمارستان ها از روند ارزشیابی تضمین کننده انجام صحیح و کارآمد فرایند ارزشیابی خواهد بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیمارستان‌ها
: مطالعات ارزشیابی
: مدیران بیمارستان
: آگاهی
: Hospitals
: Evaluation Studies
: Hospital Administrators
: Awarenes
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : الله‌وردی، شهیده ، همکار
: خواجوی، ندا، همکار
: مددی، آزاده، همکار
: بهمن‌زیاری، فرهاد، استاد مشاور
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علی محمد مصدق راد
مشاور طرح : استاد مشاور: فرهاد بهمن‌زیاری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۰۹۵‬
تاریخ اتمام : ‭1383/09/28‬
تاریخ شروع : ‭1383/06/11‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۴۱موجود‭‬
نظرسنجی