رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای عناصر ابرداده‌ای موجود در رکوردهای حاصل از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50591
شماره مدرک : ‭ط۱۸۷۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شفیعی علویجه، سیما، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه‌ای عناصر ابرداده‌ای موجود در رکوردهای حاصل از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [طرح تحقیقاتی]/ سیما شفیعی علویجه، علیرضا رحیمی؛ همکاران طرح: پریسا شفیعی علویجه، مجید جراح
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۴۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای عناصر ابرداده‌ای دابلین کور و مجموعه ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن موجود در رکوردهای حاصل از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان انجام پذیرفت. بدین منظورابتدا فیلدهای موجود در صفحات جستجوی پایگاههای اطلاعاتی پزشکی ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس رکوردهای موجود در این پایگاههای اطلاعاتی از لحاظ کاربرد عناصر ابرداده‌ای بررسی شدند. همچنین فیلدهای ابرداده‌ای موجود برای جستجوی منابع اطلاعاتی در پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان و نیز عناصر ابرداده‌ای به کار رفته در منابع موجود در پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفتند. مواد و روشها: پایگاه های اطلاعاتی تخصصی پزشکی موردبررسی در این پژوهش عبارتند از‭Pubmed :‬،‭Medline Ovid‬،‭MD Consult‬،‭Medline Plus‬،‭Iranmedex‬،‭.Pars Medline‬ در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای بررسی عناصر ابرداده ای به کار رفته در رکوردهای بازیابی شده و همچنین از روش های آماری توصیفی و آزمون های همبستگی متغیرها برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان دهنده کاربرد بسیار کم عناصر ابرداده ای دابلین کور و ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن در صفحات بازیابی شده است. همچنین اغلب ابرنشانه های مشاهده شده عناصری بودند که در طراحی پایگاه اطلاعاتی به کار رفته بودند و پایگاه اطلاعاتی در سازماندهی رکوردهای خود به این عناصر توجهی نداشته است. این امر در همه پایگاههای اطلاعاتی به جز پایگاه اطلاعاتی‭Medline Plus‬ مشاهده شد. تنها در پایگاه اطلاعاتی‭Medline Plus‬ عناصر ابرداده‌ای دابلین کور وجود داشتند که عبارتند از: عنوان، موضوع، ناشر، تاریخ، نوع، شناسگر، زبان، رابطه. همچنین، در مدارک بازیابی شده از پایگاههای اطلاعاتی پزشکی تخصصی همه ابرنشانه های زبان نشانه گذاری فرامتن به جز عنصر حق مولف به کار رفته بودند، که بیشترین میزان کاربرد این عناصر مربوط به عناصر عنوان، نوع منبع، توصیف، پدیدآور، روبوت و کلیدواژه است. همچنین در مورد کاربرد فیلدهای ابرداده‌ای در صفحه جستجوی پایگاههای اطلاعاتی، بیشترین تعداد فیلد ابرداده‌ای مربوط به پایگاه اطلاعاتی‭Pubmed‬ و کمترین تعداد مربوط به پایگاه اطلاعاتی‭Medline Plus‬ می باشد. همچنین، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین عناصر ابرداده‌ای موجود در منابع اطلاعاتی و فیلدهای ابرداده‌ای موجود برای جستجوی منابع اطلاعاتی در پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان، براساس آزمون مجذور کای تایید شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر کاربرد بسیار اندک و نامناسب فیلدها و عناصر ابرداده‌ای در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی ایران وجهان می باشد. این در حالی است که، هر چه فیلدهاو عناصر ابرداده‌ای گسترش یابند، جستجو و بازیابی رکوردهای دقیق تر با نیاز کاربران امکان پذیر خواهد شد. همچنین به نظر می رسد در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی ایران توجه کمتری به این عناصر در بازیابی اطلاعات نسبت به پایگاههای اطلاعاتی بین المللی شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پایگاه داده‌ها
: عناصر
: پایگاههای اطلاعاتی واقعی
: Databases
: Element
: Databases, Factual
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رحیمی، علیرضا، مجری
: جراح، مجید، همکار
: شفیعی علویجه، پریسا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان اصلي به زبان ديگر : ‭the comparative study of metadata elements in Iranian and International Medical Databases‬
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سیما شفیعی علویجه، علیرضا رحیمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۷۰۶۷‬
تاریخ اتمام : ‭1387/09/09‬
تاریخ شروع : ‭1387/03/09‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۸۷۷موجود‭‬
نظرسنجی