رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین تاثیر برنامه پربارسازی ازدواج السون بر رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل نیمسال اول سال تحصیلی‭ ۱۳۸۶ -۸۷ ‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50651
شماره مدرک : ‭ط۱۹۳۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : طغیانی، زهرا، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین تاثیر برنامه پربارسازی ازدواج السون بر رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل نیمسال اول سال تحصیلی‭ ۱۳۸۶ -۸۷ ‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ زهرا طغیانی؛ همکاران: فرزانه قاسمی، نرگس اولیاء
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۱۲۷]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در حال حاضر به طور گسترده‌ای این نظریه پذیرفته شده است که با توجه به تعدد و گسترش عوامل کاهنده رضایت زناشویی حمایت از زوج‌های جوان به ویژه در مورد دانشجویان متاهل، ضروری و حیاتی است. بر همین اساس در این پژوهش به تاثیر برنامه حاضر پرداخته می‌شود. این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی‭ ۵۳ ‬نفر در دو گروه آزمایشی ( گروهی و مکاتبه‌ای) و گروه گواه با استفاده از پرسشنامه اینریچ و آموزش پربارسازی زندگی مشترک به دو شیوه جلسات گروهی و مکاتبه‌ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان متاهل در نیم سال اول سال تحصیلی‭ ۱۳۸۶ -۸۷ ‬بود که طبق آمار دریافتی از آموزش این تعداد‭ ۲۹۶ ‬نفر بودند. نمونه‌گیری به صورت در دسترس و داوطلب انجام شد.‭ ۶۰ ‬نفر جهت شرکت در این پژوهش ثبت نام کردند. از بین این افراد‭ ۲۰ ‬نفر به جهت داشتن زمان آزاد در جلسات گروهی ثبت نام کردند و بقیه به دلیل اشتغال و عدم امکان هماهنگ کردن وقت آنها با جلسات گروهی، به صورت تصادفی در دو گروه مکاتبه ای و گواه قرار گرفتند. به این ترتیب هر گروه شامل‭ ۲۰ ‬نفر بودند که در گروه آزمایش گروهی‭ ۴ ‬نفر به دلیل عدم رعایت قوانین گروه حذف شدند و از گروه مکاتبه‌ای‭ ۳ ‬پرسشنامه ناقص بود که این‭ ۳ ‬نفر نیز حذف شدند. در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه اینریچ به منظور سنجش میزان رضایت زناشویی استفاده شده است. آزمون رضایت زناشویی اینریچ به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات به صورت‭ ۵ ‬گزینه‌ای است. اولسون و دیگران اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب آلفا‭ ۹۲ ‬درصد گزارش کرده‌اند. در پژوهش مهدویان (‭۱۳۷۶ ‬)، ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی برای گروه مردان‭ ۰/۹۳۷ ‬، برای گروه زنان‭ ۰/۹۴۴ ‬و برای گروه مردان و زنان‭ ۰/۹۴ ‬بدست آمد. در پژوهش اولیا (‭۱۳۸۵ ‬)، پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ‭ ۰/۹۱ ‬بدست آمد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات وارد نرم افزار‭spss‬ شد و سپس بابکارگیری آمار توصیفی، تحلیل واریانس و آزمون‭t‬، نتایج گزارش شد. مقایسه زوجی میانگین تغییرات نمره کل رضایت زناشویی گروه آموزش گروهی و گواه تفاوت معنی‌داری را بین نتایج گروه آزمایش گروهی و گواه نشان داد. از مقایسه زوجی میانگین تغییرات نمرات کل رضایت زناشویی گروه مکاتبه‌ای و گواه تفاوت معنی داری بین این دو گروه به دست نیامد همچنین بین تاثیر آموزش پربارسازی به صورت گروهی و مکاتبه‌ای نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. در بررسی خرده مقیاس‌های پرسشنامه اینریچ، مقوله رضایت زناشویی در گروه آموزشی گروهی تفاوت معنی‌داری را نسبت به گروه گواه نشان داد. در سایر خرده مقایس‌ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که توجه و برنامه‌ریزی در زمینه پربارسازی زندگی مشترک حتی در برنامه‌های کوتاه مدتت می‌تواند مفید بوده و در نهایت موجب تقویت بنیان ازدواج‌های دانشجویی و تحکیم خانواده گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ازدواج
: وضعیت زناشویی
: دانشجویان
: رضایت شخصی
: Marriage
: Marital Status
: Students
: Personal Satisfaction
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : قاسمی، فرزانه ، همکار طرح
: اولیاء، نرگس ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زهرا طغیانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۲۶‬
تاریخ اتمام : ‭1388/01/15‬
تاریخ شروع : ‭1386/06/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۹۳۰موجود‭‬
نظرسنجی