خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50711
شماره مدرک : ‭ط۲۳۸۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : گردان شکن، مریم، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : تاثیر آموزش بسته فراشناختی بر خود راهبری در یادگیری دانشجویان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭۱۳۸۷-۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مریم گردان شکن، محمدحسین یارمحمدیان؛ همکار طرح: سیما عجمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰۷‬،‭۱۶‬ص.‬:جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بشر امروز در عصر انقلاب دانش زندگی می کند. تغییر وتحولات سریع و شگفت انگیزی که در عرصه علم و فن آوری در حال وقوع است نیاز مبرم نظام های آموزشی به طوراعم و آموزش عالی به طور اخص را به فراگیران خود راهبر و مستقل ضروری می سازد تا آنان بتوانند نیازهای یادگیری خود را متناسب با دانش موجود تعیین و خود را ارزشیابی کنند. هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر آموزش بسته فراشناختی بر خود راهبری در یادگیری دانشجویان بوده است. دراین مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با پیش آزمون کلیه دانشجویان رشته مدارک پزشکی ‭ ۸۰)‬نفر)در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی جامعه آماری بودند که‭ ۲۴ ‬نفر ازدانشجویان پسر و دختر این رشته به طور غیرتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در‭ ۶ ‬جلسه‭ ۲ ‬ساعته از طریق بسته آموزش فراشناختی محقق ساخته، آموزش های لازم را دریافت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس خود درجه بندی یادگیری راهبردی ویلیامسون‭۲۰۰۷)‬) بود، که روایی محتوی و روایی سازه توسط ایشان بررسی شده و ضریب آلفای کرونباخ توسط ایشان بالای‭۷ ‬دهم گزارش گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در پژوهش حاضر‭۹ ‬دهم محاسبه شد. داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و با نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد نمرات زیر مقیاسهای خود راهبری در یادگیری و خود راهبری کل درگروه آزمایش در پیش آزمون به ترتیب: آگاهی:‭۴۵/۴۲)‬) و‭۴/۷۱)‬)، راهبردهای یادگیری:‭۴۶/۵۰)‬) و ‭۵/۹۳)‬)،فعالیتهای یادگیری:‭۴۶/۸۳)‬) و ‭۷/۲۷)‬)،ارزشیابی:‭۴۹/۳۳)‬) و‭۶/۱۶)‬)، مهارتهای بین فردی: ‭۴۰/۹۲)‬) و‭۷/۶۱)‬) وخود راهبری کل ‭۲۱۹/۲۵)‬) و‭۳۰/۹۲)‬) و درپس آزمون به ترتیب: آگاهی‭۵۱/۴۲)‬) و‭۴/۹۸)‬)،راهبردهای یادگیری‭۵۳/۱۷)‬) و‭۲/۸۲)‬)،فعالیتهای یادگیری‭۵۲/۸۳)‬) و‭۳/۸۲)‬)، ارزشیابی ‭۵۳/۴۲)‬) و‭۴/۰۳)‬)، مهارتهای بین فردی‭۵۳/۸۳)‬) و‭۳/۴۳)‬) و خود راهبری کل ‭۲۶۱/۰۰)‬) و‭۲۰/۱۶)‬)بوده است. حداقل و حداکثر میانگین در زیرمقیاسهای خودراهبری ‭ ۱۲)‬و‭۶۰ ‬) و در خودراهبری کل ‭ ۶۰)‬و‭۳۰۰ ‬)می باشد.نتایج تحلیل کوواریانس دال بر تاثیرآموزش بسته فراشناختی بر نمره کل خودراهبری دریادگیری و همچنین زیر مقیاسهای آن بوده است و باعث افزایش این مقادیر شده است.بنابراین برگزاری کارگاهی واحدهای آموزش فراشناختی،مهارت های خود راهبری در یادگیری دانشجویان را افزایش خواهد داد و خود راهبری در یادگیری موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و استقلال شخصی و یادگیری مادام العمر دانشجویان می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدارک پزشکی- آموزش
: دانشجویان
: حل مساله
: تفکر
: یادگیری
: Medical Records
: Students
: Problem Solving
: Thinking
: Learning
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یار محمدیان، محمدحسین ، مجری طرح
: عجمی، سیما، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم گردان شکن، محمدحسین یارمحمدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۹۹‬
تاریخ اتمام : ‭1388/03/31‬
تاریخ شروع : ‭1387/09/28‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)