رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( درسال تحصیلی‭(۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50714
شماره مدرک : ‭ط۲۳۹۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بهرامی، سوسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( درسال تحصیلی‭(۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سوسن بهرامی، منیره زحمتکش، زهرا نعمت بخش؛ همکار طرح: حسن اشرفی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۸۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : سلامت روانی افراد یک جامعه برای بهزیستی و رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی لازم و ضروری است. از آنجا که جامعه و بخصوص دانشجویان هر چه از شادکامی بیشتر و افسردگی کمتری برخوردار باشند سطح عملکرد آنان بالاتر می رود، بنابراین باید عواملی که از اختلالات روانی جلوگیری می کند را شناخت.از جمله اختلالات روانی که در اثر نرسیدن فرد به تعالی، عدم توانایی در رسیدن به ایده های شخصی و نداشتن تقویت مثبت در زندگی به وجود می آید و مساله شماره یک سلامتی در دنیاست افسردگی است. از طرفی مطالعه فرد را متحول و دگرگون کیفی می کند، فضاهای فکری و ادراکی جدیدی پیدا می کند و باعث رشد و شکوفایی شخصیت انسان می شود.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. نوع پژوهش توصیفی - همبستگی است و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که‭ ۲۶۳ ‬نفر بوده و باروش نمونه گیری طبقه‌ای - تصادفی،حجم کل نمونه‭ ۱۰۰ ‬نفر تعیین شد.ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد، پرسشنامه استاندارد افسردگی بک و پرسشنامه محقق ساخته میزان مطالعه استفاده شد، که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ (‭r=۸۵ ‬،‭r=۹۱‬،‭(r=۹۴‬ تایید شده است. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭PSSS( 13)‬ و آمار توصیفی و استنباطی (درصد، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‭t‬، آزمون توکی و آزمون‭(ANOVA‬ می باشد. بیانگر این است که در‭ ۶۸/۸‬درصد دانشجویان میزان مطالعه کمتر از‭ ۵ ‬ساعت و‭ ۲/۵ ‬درصد دانشجویان میزان مطالعه بیشتر از‭ ۱۰ ‬ساعت است.‭ ۶۵ ‬دانشجویان شادکامی بالا داشته و‭ ۳۵ ‬آنها دارای شادکامی متوسط بوده اند.‭ ۶۰ ‬دانشجویان علائم افسردگی نداشتند و‭ ۷/۵ ‬از آنها دارای علائم افسردگی بوده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که بین شادکامی و مطالعه رابطه معنادار وجود نداشته و بین میزان مطالعه و افسردگی در سطح ۵‭p<‬ رابطه معنادار وجود داشته است از طرفی بین میزان مطالعه، شادکامی و افسردگی دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد و رابطه بین شادکامی و افسردگی معنادار و معکوس بوده است به عبارت دیگر با کاهش افسردگی، شادکامی آنان افزایش می یابد. مطالعه تحت ضابطه های مشخص می تواند موجب رشد و شکوفایی ابعاد شخصیت در انسان شود و از این رهگذر به بهداشت روان و درمان بسیاری از اختلالات از جمله افسردگی بیانجامد و می تواند سیستم فکری فرد را فعال کند و هیجانات مثبت ازجمله شادکامی را پرورش دهد که خود موجب دستیابی به اهداف عالیه و سلامت و ارتقاء جامعه می گردد. باتوجه به نتایج پژوهش که نشان دادند که دانشجویان هر چه بیشتر مطالعه کنند از افسردگی کمتری برخوردارند و از این رهگذر بهتر به اهداف عالیه می رسند، در نتیجه می توان راهکارهایی برای تشویق دانشجویان به مطالعه بیشتر و رشد و شکوفایی آنها اندیشید تا جامعه ای سالم و رشد یافته داشته باشیم
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مطالعه و فراگیری
: خواندن
: دانشجویان
: افسردگی
: بهداشت روانی
: شادی
: Reading
: Students
: Depression
: Mental Health
: Cheerfulness
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : زحمتکش، منیره ، مجری طرح
: نعمت‌بخش، زهرا، مجری طرح
: اشرفی، حسن ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،مرکز تخقیقات فن آوری اطلاعات سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سوسن بهرامی، منیره زحمتکش، زهرا نعمت بخش
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۸۵‬
تاریخ اتمام : ‭1388/04/20‬
تاریخ شروع : ‭1387/12/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۳۹۳موجود‭‬
نظرسنجی