رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت ارزشیابی تحصیلی دروس تخصصی نظری دوره کارشناسی پیوسته مامایی درنیم سال تحصیلی اول و دوم‭۱۳۸۵ -۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50744
شماره مدرک : ‭ط۲۴۱۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کاظمی، اشرف، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت ارزشیابی تحصیلی دروس تخصصی نظری دوره کارشناسی پیوسته مامایی درنیم سال تحصیلی اول و دوم‭۱۳۸۵ -۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ اشرف کاظمی؛ همکار طرح: سهیلا احسان‌پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮خ،‭۴۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف از تربیت دانشجویان مامایی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی است به .وری که فراگیران با بهره گیری از دانش تئوری و مهارت های کسب شده در دوران تحصیل قادر به ارائه این خدمات باشند. لذا ضروری است فاصله بین اهداف آموزشی و حصول نتایج به طور مستمر ارزشیابی شود تا درباره یادگیری دانشجویان برای افزایش بازده آموزش تصمیم گیری شود. یک آزمون خوب پیشرفت تحصیلی آزمونی است که به بهترین شکل منعکس کننده تمامی هدف های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی باشد و دراین تحقیق با توجه به اهمیت دروس تخصصی نظری مامایی محققین به ارزیابی نحوه ارزشیابی و بررسی سوالات آزمونهای ارزشیابی اقدام کرده‌اند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف این ارزشیابی ها امکان دستیابی به راه حل های رفع نواقص ارزشیابی محیا شود. در این پژوهش اهداف مورد نظر شامل : تعیین نحوه ارزشیابی، تعیین سطح سوالات در حیطه شناختی و رابطه آن با سطح محتوای آموزشی در کورسی لابس، تعیین روایی، پایایی، ضریب دشواری و شاخص تمیز سوالات چهار و همبستگی بین تعداد سوالات هر محتوی و تعداد سوال برآورد شده برای هر محتوی بود. این تحقیق یک تحقیق از نوع ارزشیابی است که به شکل مقطعی بر روی ارزشیابی های هجده درس تخصصی نظری مامایی طی دو نیم سال تحصیلی‭ ۷۶ - ۱۳۷۵‬انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. اطلاعات مربوط به پرسشنامه و نتایج تحلیل سوالات امتحانات میان ترم و پایان ترم به وسیله دو کارشناس آموزش پزشکی و پنج کارشناس تخصصی دروس مورد نظر و محقق تکمیل می گردید و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری‭spss‬ تحت ویندوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای ارائه نتایج توصیفی تحقیق از جداول توزیع فراوانی استفاده شد. نتایج نشان داد در پنج درس (‭ ۲۷/۷۸ ‬درصد) امتحان میان ترم برگزار شده بود. در‭ ۶۱/۱ ‬درصد امتحانات تنها از یک نوع سوال و در‭ ۳۳/۳۳ ‬درصد از دو نوع سوال و در‭ ۵/۶ ‬درصد از سه نوع سوال استفاده شده بود. همچنین بین تعداد واحد درسی و تعداد سوالات در آزمون ها همبستگی معنی دار بود. ارزیابی سطح سوالات نشان داد‭ ۷۱‬درصد سوالات در سطح یک طبقه بندی بلوم،‭ ۲۱/۳‬درصد سوالات در سطح دو،‭ ۷/۶‬درصد سوالات در سطح سه و یک درصد سوالات در سطح چهار قرار داشت. درکل بین سطح سوالات امتحانات میان ترم و پایان ترم با سطح اهداف آموزشی ارتباط معنی داری وجود داشت. در کل‭ ۹۲/۳۸ ‬درصد سوالات روایی محتوی و‭ ۸۰/۴۵ ‬درصد سوالات روایی صوری داشتند. فراوانی نسبی سوالات آسان در امتحانات پایان ترم‭ ۵۲/۳۵ ‬درصد، سوالات مناسب‭ ۳۸/۶۸ ‬درصد و سوالات دشوار‭ ۸/۵۳ ‬درصد بود. نتایج این تحقیق گویای این است که اکثر ارزشیابی های انجام شده دروس تخصصی نظری مامایی از نوع تراکمی و سوالات عمدتا سوالات آسان است. سوالات چندگزینه‌ای معمول ترین ابزار اندازه‌گیری در ارزشیابی دروس نظری تخصصی مامایی است اما سطح سوالات مطرح شده در امتحانات بسیار پایین تر از سطوح مورد انتظار است. از نقاط قوت ارزشیابی دروس تخصصی نظری مامایی وجود پایایی و روایی محتوا در ابزارهای ارزشیابی است. اما عدم توجه به درس و اهمیت محتوای آموزشی در طراحی سوالات در برخی از دروس و پایین بودن روایی صوری از نقاط ضعف ارزشیابی های انجام شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مامایی- آموزش
: برنامه درسی
: سنجش آموزشی
: مطالعات ارزشیابی
: Midwifery- education
: Curriculum
: Educational Measurement
: Evaluation Studies
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : احسانپور، سهیلا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اشرف کاظمی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۵۱۳۸‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/20‬
تاریخ شروع : ‭1385/10/09‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۴۱۶موجود‭‬
نظرسنجی