رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50752
شماره مدرک : ‭ط۲۴۲۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مهدیان، سمیه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سمیه مهدیان؛ همکار طرح: اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭III‬،‭۴۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تغییر در میزان بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به سبب ماهیت اهداف و فعالیت ها، اهمیت بسیار بالایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایفا می کند. استفاده از فرهنگ مناسب سازمانی در دانشگاه می تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی سبب ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات گردد. در این پژوهش تاثیر فرهنگ سازمانی را بر هر یک از مولفه های بهره وری نیروی انسانی و هم چنین اثر انواع فرهنگ سازمانی بر بهره وری کارکنان بررسی نمودیم. این پژوهش میدانی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی و همبستگی می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک بوده و نمونه پژوهش حاضر‭ ۱۴۰ ‬نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ سازمانی که در واقع پرسشنامه طراحی شده توسط دکتر علی یزدخواستی می باشد و پایایی آن با استفاده از ضریب کرونباخ‭ ۹۳ ‬درصد به دست آمده است و پرسشنامه بهره وری توسط زهرا حقیقت جو طراحی شده است که پایایی آن با استفاده از‭Cranach alfa‬،‭ ۸۹ ‬درصد به دست آمده است. روایی هر دو پرسشنامه به تایید متخصصان مربوطه رسیده است. داده ها با استفاده از نرم افزار‭spss‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای کشف رابطه بین داده ها و میزان همبستگی آنها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن،‭t‬ و آنالیز واریانس استفاده شد. بااستناد به جداول و یافته ها می بینیم که میان نمره فرهنگ سازمانی و همه مولفه های بهره وری از جمله نمره توانایی با‭r= 0/184)‬ و‭( p_Value= 0/03‬، شناخت شغل با‭r= 0/298 )‬ و‭( p_Value<0/001‬، حمایت سازمانی‭r= 0/597 )‬ و‭( p_Value< 0/001‬، انگیزش‭r= 0/463 )‬ و‭( p_value< 0/001‬، بازخورد عملکرد‭r= 0/425 )‬ و‭( p_Value<0/001‬، اعتبار‭r= 0/604 )‬ و‭( p_Value<0/001‬، سازگاری محیطی‭r=0/217)‬ و‭( p_Value=0/01‬ رابطه مستقیم وجود دارد. هم چنین استفاده ازانواع مختلف فرهنگ سازمانی می تواند بر بهره وری یا عدم بهره وری کارکنان اثر گذار باشد، بنابراین میان نمره کل بهره وری و نمره کل فرهنگ سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. با مقایسه نتایج این بررسی و سایر مطالعات می بینیم که پژوهش های نتایج مشابهی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال در تحقیقات انجام شده بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه وجود دارد و فرهنگ سازمانی با انگیزه کارکنان، شناخت شغلی، رضایت سازمانی، سازگاری و بازخورد عملکرد نیز رابطه دارد. هم چنین بین فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران ارتباط وجود دارد. لذال نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده مشابه است. البته در پژوهش هایی هم عوامل دیگری موثر بر بهره وری شناخته شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فرهنگ سازمانی
: سازمان و مدیریت
: فرهنگ
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: کارآیی سازمانی
: نیروی انسانی بهداشت
: Organization and Administration
: Culture
: Academic Medical Centers
: Efficincy, Organizational
: Health Manpower
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حسن زاده، اکبر ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سمیه مهدیان
منبع تامین اعتبار : معاوت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۱۴۳‬
تاریخ اتمام : ‭1388/10/15‬
تاریخ شروع : ‭1388/07/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۴۲۶موجود‭‬
نظرسنجی