رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت اجرا ارزیابی عوامل خطر، آموزش و مداخلات قبل از بارداری زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری منتخب شهر اصفهان سال‭۱۳۸۷ -۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50797
شماره مدرک : ‭ط۲۴۶۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نکوئی، نفیسه السادات، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت اجرا ارزیابی عوامل خطر، آموزش و مداخلات قبل از بارداری زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری منتخب شهر اصفهان سال‭۱۳۸۷ -۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ نفیسه السادات نکوئی؛ همکاران طرح: اشرف کاظمی، مهدی احمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که به منظور تعیین وضعیت اجرا ارزیابی عوامل خطر، آموزش و مداخلات قبل از بارداری زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری منتخب شهر اصفهان انجام شده است. اهداف این پژوهش عبارتند از: تعیین برخی مشخصات دموگرافیک و فردی در زوجین نابارور، تعیین توزیع فراوانی ارائه مراقبت قبل از بارداری به زوجین نابارور در زمینه ارزیابی عوامل خطر، آموزش و مشاوره و مداخلات پزشکی، تعیین توزیع فراوانی ارائه مراقبت قبل از بارداری برحسب علت ناباروری در گروه مورد مطالعه. در این مطالعه جامعه پژوهش زوجین ناباروری است که قبلا ناباروری آنها مشخص شده و جهت درمان به مراکز ناباروری موردنظر مراجعه کرده اند. حجم نمونه‭ ۲۶۸ ‬نفر و روش نمونه گیری در مراکز منتخب به صورت آسان بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و چک لیست کتبی می باشد که شامل‭ ۳ ‬قسمت است: قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک، قسمت دوم مربوط به نحوه ارائه مراقبت قبل از بارداری در سه قسمت ارزیابی عوامل خطر، آموزش و مشاوره و مداخلات و قسمت سوم مربوط به مراقبت قبل از بارداری برحسب مورد خاص در زوج نابارور می باشد. اطلاعات با استفاده از پرونده و نیز مصاحبه با نمونه موردنظر تکمیل گردید. جهت آنالیز آماری از روشهای آماری و نرم افزار‭spss‬ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اخذ تاریخچه خانوادگی، فردی و پزشکی در به ترتیب‭ ۸۱/۷ ‬درصدد،‭ ۹۹/۶‬درصدد،‭ ۸۵/۴۵ ‬درصدد فراد به صورت ناقص و تاریخچه مصرف دارو، قاعدگی و حاملگی در به ترتیب‭ ۹۶/۶ ‬درصدد،‭ ۱۰۰ ‬درصدد،‭ ۶۰/۸ ‬درصدد افراد به صورت کامل انجام شده است. معاینه سیستمیک تنها در‭۳۴‬درصدد افراد به صورت کامل انجام شده اما معاینه دستگاه ژینال در‭۱۰۰‬درصدد افراد کاملا انجام شده است. در زمینه آزمایشات لازم در کمتر از‭ ۵۰ ‬درصدد افراد این آزمایشات کامل انجام گردیده است. درمورد مشاوره در ارتباط با سبک زندگی، تغذیه، بهداشت جنسی، مشاوره اجتماعی و کنترل استرس به ترتیب‭ ۷۶/۹ ‬درصدد،‭ ۷۰/۹ ‬درصدد،‭ ۷۰/۹ ‬درصدد و‭ ۹۰/۷ ‬درصدد افراد هیچگونه مشاوره ای دریافت نکرده بودند. اما در ارتباط با استفاده از مواد غیر مجاز‭ ۵۶/۳۴ ‬درصدد افراد مشاوره ناقص دریافت داشتند. در زمینه مشاوره در ارتباط با شکست درمان و چند قلوئی به ترتیب‭ ۶۷/۹ ‬درصدد،‭ ۵۳/۴ ‬درصددافراد مشاوره کامل و در زمینه پیگیری درمان‭ ۴۶/۶ ‬درصدد افراد هیچگونه مشاوره ای دریافت نداشتند. در زمینه مداخلات لازم به‭ ۷۹/۹ ‬درصدد افراد اسید فولیک تجویز شده بود اما‭ ۹۸/۹ ‬درصدد آنها جهت مشاوره ژنتیک ارجاع نشده بود. از میان زوجینی که نیاز به مداخلات خاص داشتند در‭ ۵۰‬درصدد آنها مداخلات لازم انجام شده بود. نتایج کلی مطالعه نشان داد که در زمینه اخذ تاریخچه، ارسال آزمایشات بیوشیمیائی، بیشتر قسمتهای مشاوره و آموزش و مشاوره ژنتیک نقص زیادی وجود دارد. سایر موارد مراقبت قبل از بارداری اغلب به صورت ناقص و گاهی کامل ارائه شده است که نیاز به توجه بیشتر کلیه افراد تیم پزشکی دخیل در اداره و درمان زوجین نابارور را می طلبد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ناباروری
: عوامل خطر
: آموزش برنامه ای
: آبستنی
: مراقبت پیش از تولد
: مشاوره
: Infertility
: Risk Factors
: Programmed Insfruction
: Pregnancy
: Prenatal
: Counseling
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کاظمی، اشرف، همکار طرح
: احمدی، مهدی ، همکارطرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نفیسه السادات نکوئی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۶۸‬
تاریخ اتمام : ‭1389/06/30‬
تاریخ شروع : ‭1386/10/17‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۴۶۰موجود‭‬
نظرسنجی