رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ویژگی های کیفیت روانسنجی پرسشنامه اختلالات خلقی‭(MDQ)‬ شهر اصفهان درسال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50945
شماره مدرک : ‭ط۲۶۳۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مسائلی، نسرین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی ویژگی های کیفیت روانسنجی پرسشنامه اختلالات خلقی‭(MDQ)‬ شهر اصفهان درسال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ نسرین مسائلی؛ همکاران طرح: حسین مولوی، حمید افشار، آزاده ملکیان، مجید برکتین
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي کلي : این طرح تحقیقاتی با همکاری دانشکده علوم تربیتی اصفهان انجام شده است
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی توانایی های روانسنجی پرسشنامه‭MDQ‬ و آماده سازی آن بعنوان یک ابزار غربالگری افراد با اختلالات طیف دو قطبی در جمعیت ایرانی بود. نوع مطالعه، روانسنجی و نمونه شامل‭ ۶۲ ‬بیمار دارای اختلالات طیف دو قطبی و‭ ۶۲ ‬فرد بهنجار همتاسازی شده بود. ابزار شامل مصاحبه بالینی روانپزشک بر اساس‭DSM-IV‬ و‭CIDI‬، پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه‭MDQ‬ بود. روش تحلیل داده ها شامل ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل تمایزات و تحلیل عوامل بود. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ‭ ۰/۸۱ ‬گزارش شد. همچنین ضرایب همبستگی‌درونی هر سوال با نمره کل بین‭۰/۱۸ ‬تا‭ ۰/۶۴‬محاسبه شد. نقطه برش، حساسیت و ویژگ‌ی به ترتیب‭ ۶۸ ،۸/۵ ‬درصد و‭ ۷۶ ‬درصد محاسبه گردید. با استفاده ازمولفه های اصلی و چرخش واریماکس‭ ۳ ‬عامل در پرسشنامه‭MDQ‬ استخراج شد. با توجه به نتایج به دست آمده، پرسشنامه مزبور از ویژگیهای روانسنجی مناسبی در جامعه پژوهشی برخوردار می باشد و میتوان از آن بعنوان یک ابزار معتبر جهت غربالگری دقیق اختلالات طیف دو قطبی در مراکز بهداشتی- درمانی استفاده نمود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اختلالات خلقی
: پرسشنامه‌ها
: روان سنجی
: Mood Disorders
: Questionnaires
: Psychometrics
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مولوی، حسین ، همکار طرح
: افشار، حمید، همکار طرح
: ملکیان، آزاده ، همکار طرح
: برکتین، مجید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
: دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نسرین مسائلی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۵۳۵۷‬
تاریخ اتمام : ‭1389/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1386/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی