رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر آموزش زنان باردار براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کاهش مواجهه زنان باردار با دود سیگار "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50961
شماره مدرک : ‭ط۲۶۵۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کاظمی، اشرف، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش زنان باردار براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کاهش مواجهه زنان باردار با دود سیگار [طرح تحقیقاتی]/ اشرف کاظمی؛ همکاران سهیلا احسان‌پور، اکبر حسن‌زاده، زهرا مالوردی، اعظم دادخواه، منیره هاشمی، مژگان نظری، مریم همدانی، هنگامه حاج‌مومن، پروا کوهی، مریم انصاری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۸۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تماس زنان باردار با مواد متساعد شده ناشی از مصرف سیگار به وسیله اطرافیان با عوارض زیادی در جنین و مادر باردار همراه است. بنابراین آموزش به مادر در زمینه عوارض ناشی از دود سیگار بر روی مادر و جنین می‌تواند رفتارهای مادر را در پرهیز ا ز مواجهه با دود سیگار اصلاح نماید. الگوی آموزشی اعتقاد بهداشتی با ایجاد حساسیت نسبت به خطرات ناشی از تماس با دود سیگار و افزایش شدت درک شده تهدید ممکن است با موفقیت بیشتری در این امر همراه باشد. اهداف تحقیق براساس سسازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل تعیین و مقایسه حساسیت درک شده، شدت درک شده تهدید، منافع درک شده، خودکارآمدی، محرک عمل، موانع درک شده بود همچنین تعداد سیگاری که افراد در طی یک هفته در معرض آن بودند و شیوع نقطه‌ای پرهیز از تماس با دود سیگار در دو گروه آموزش‌دیده و گروه کنترل مقایسه شده است. فرضیات تحقیق براین اساس تدوین شد که گروه آموزش‌دیده نسبت به گروه کنترل از حساسیت درک‌شده، شدت درک شده تهدید، خودکارآمدی شیوع نقطه‌ای عدم تماس با دود سیگار بیشتر و تعداد سیگار در تماس کمتری نسبت به گروه کنترل برخوردارند. این پژوهش از نوع مداخله‌ای بود که کلیه زنان بارداری که در سه ماهه اول بارداری در مواجهه با دود سیگار بودند و به درمانگاههای منتخب شهر اصفهان برای دریافت مراقبتهای بارداری مراجعه می‌کردند جمعیت مورد پژوهش را تشکیل میدادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوای آن با استفاده از نظرات کارشناسی اعضاء هیئت علمی دانشگاه تایید شد. همچنین روایی صوری و پایایی آن با استفاده مطالعه راهنما ارزیابی شد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. واحدهای مورد پژوهش به شکل تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار می‌گرفتند. مخاطرات ناشی از دود سیگار براساس مدل اعتقاد بهداشتی به گروه مداخله به صورت فردی و به مدت‭ ۱۵ ‬دقیقه در دو جلسه(مراجعه اول و دوم) آموزش داده می‌شد. پرسشنامه در طی پنج مرحله در طی مراجعه اول (قبل از آموزش) و مراجعه سوم تا مراجعه ششم تکمیل می‌شد. پس از جمع‌آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار تحت ویندوز‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنی دار برای آزمون های آماری‭ ۰.۰۵ ‬درنظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داده است آموزش به زنان باردار باعث افزایش اعتقاد بهداشتی آنان نسبت به لزوم پرهیز از دود سیگار می‌شود. همچنین کاهش تعداد سیگاری که افراد در معرض آن هستند با آموزش کاهش می‌یابد اما آموزش نمی‌تواند باعث توقف تماس زنان با دود سیگار شود. همچنین سطح خودکار آمدی آنان با آموزش افزایش قابل ملاحظه ای ندارد. بنابراین لازم است مراقبت های دوران بارداری با استفاده از راهبردهای بالا بردن مهارتهای زنان برای در دست گرفتن سیاست‌های اجرایی سلامت خانواده توام شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آبستنی
: استعمال دخانیات - عوارض
: آموزش خاص
: رفتار بهداشتی
: نگرش
: Pregnancy
: Smoking - Complication
: Educational, Special
: Health Behavior
: Attitude
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : احسان‌پور، سهیلا، همکار طرح
: حسن‌زاده، اکبر، همکار طرح
: مالوردی، زهرا، همکار طرح
: دادخواه، اعظم، همکار طرح
: هاشمی، منیره، همکار طرح
: نظری، مژگان، همکار طرح
: همدانی، مریم، همکار طرح
: حاج‌مومن، هنگامه، همکار طرح
: کوهی، پروا، همکار طرح
: انصاری، مریم ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اشرف کاظمی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۷۰۵۴‬
تاریخ اتمام : ‭1389/04/10‬
تاریخ شروع : ‭1387/09/10‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۶۵۶موجود‭‬
نظرسنجی