رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت در بین مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -‭۱۳۸۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51010
شماره مدرک : ‭ط۲۷۱۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ان‍ص‍اری‌، م‍ری‍م‌
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت در بین مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مریم انصاری، نصرت عباسی؛ همکاران طرح: مریم یعقوبی، اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۹۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : توانایی ها و آمادگی های فرد جهت ارزش گذاری و قضاوت صحیح و عادت به تفکر خلاق، تفکر فلسفی خوانده می شود. تفکر منطقی حاصل داشتن ذهن فلسفی می باشد. ذهن فلسفی دارای سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است. تفکر فلسفی، مدیران را قادر خواهد ساخت تا بر اساس سه مولفه ی فوق عمل کنند و در تصمیم گیری های کل امور سازمان کمترین خطا را مرتکب شوند، ظرفیتهای سازمان را بهتر درک کنند و ترکیب مناسب و معقولی بین عوامل تولید و سازمان برقرار نماید. خلاقیت نیز ریشه درتفکر بشر دارد و به معنای به کارگیری توانایی های جدیدرا در سازمان کاربردی کنند و این امر به دستمدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد میزان رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت در مدیران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران بیمارستانهای آموزشی درسه رده مدیران ارشد، مدیران پرستاری و مدیران اداری هستند که به طور تقریبی‭۳۰۰ ‬نفر می باشند. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادی ساده از بین‭ ۱۱ ‬بیمارستان آموزشی،‭ ۵ ‬بیمارستان ( الزهرا- نور و علی اصغر- کاشانی - فارابی- چمران) انتخاب شدند و سپس و به صورت سسرشماری، تمام مدیران این مورد سنجش قرارگرفتند. بدین ترتیب تعداد‭ ۱۰۰ ‬نفر وارد مطالعه شدند. همچنین حهت گردآوری‌داده ها از دو پرسشنامه ذهنیت فلسفی محقق ساخته که از مدل اسمیت گرفته شده و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ‭۱۹۷۹)‬)استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه ذهنیت فلسفی‭ ۰/۷۳ ‬و برای خلاقیت‭ ۰/۷۷ ‬محاسبه گردید. روایی ابزارها با استفاده از نظرات اساتید صاحب نظر در علوم تربیتی تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار‭spss‬ و از آزمونهای همبستگی،‭t‬ مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و متغیر خلاقیت در بین مدیران با‭p<۰/۰۱ ‬ رابطه معنی داری ‭(r=۰/۵۷)‬ وجود دارد. میانگین نمره ذهنیت فلسفی‭۷۲/۵ ‬و با انحراف معیار‭ ۵/۳‬بدست آمد. بالاترین نمره میانگین در میان ابعاد ذهنیت فلسفی مربوط به بعد جامعیت است و کمترین نمره مربوط به بعد انعاف پذیری است. این در حالی است که میزان رابطه بین جامعیت و خلاقیت کمتر از میزان رابطه بین بعد انعطاف پذیری و خلاقیت می باشد. میانگین نمره خلاقیت نیز دربین مدیران بیمارستان‭ ۷۰ ‬با انحراف معیار‭۵/۱۳ ‬می باشد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار تفکر فلسفی و میزان خلاقیت در مدیران این گونه نتیجه گیری می شود که در واقع مدیران نظام سلامت می توانند با آگاهی از ابعاد ذهنیت فلسفی از جمله جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری و تقویت آن از حداکثر تونمندی های فکری، ذهنی و عقلی خود در جهت پویا کردن بیمارستان بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نمودن خلاقیت، روحیه جسارت علمی، انتقادگری و انتقادپذیری، روحیه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان نظام سلامت تقویت کنند. این امر می تواند نظام سلامت را تبدیل به یک سازمان خلاقی کند که بازنگری روالهای گذشته و تولید افکار، اندیشه ها و کالا و خدمات جدید از طریق تراوشات فکری کارکنان سرلوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک آن شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت بیمارستان
: مدیران بیمارستان
: خلاقیت
: تفکر
: بیمارستان های آموزشی
: Hospital Administration
: Hospital Administrators
: Creativeness
: Thinking
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : عباسی، نصرت، مجری طرح
: یعقوبی، مریم، همکار طرح
: حسن زاده، اکبر، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم انصاری، نصرت عباسی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۰۸۷‬
تاریخ اتمام : ‭1389/11/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/02/19‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۱۰موجود‭‬
نظرسنجی