خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51014
شماره مدرک : ‭ط۲۷۲۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بهرامی، سوسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ سوسن بهرامی؛ همکاران طرح: رضوان اجاقی، مسعود فردوسی، محمدحسین یارمحمدیان، مرضیه گلکار، تقی آقاحسینی، فهیمه سادات ایزدی، زینب شرافت
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۴‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مهارت، دانش و بهره وری انسان ها از جمله عوامل مهمی هستند که در موفقیت های سازمان ها و مراکز بهداشت و درمان نقش اساسی دارند و مدیریت کیفیت فراگیر نیز به عنوان نوعی سیستم مدیریتی توجه ویژه ای به آن دارد. از طرفی دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه زمانی نسبتا طولانی، فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانون های دانشی و تکنولوژیکی نیاز است. پژوهش حاضر در صدد تعیین رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان می باشد. نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری آن شامل کل اعضای هیئت علمی دانشگاه های اصفهان‭۴۹۱)‬نفر) و علوم پزشکی اصفهان‭۵۹۴)‬نفر) در سال تحصیلی‭ ۱۳۹۰-۹۰ ‬بودند. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای - تصادفی متناسب با حجم‭۳۰۰)‬نفر) بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس مدل بالدریج و پرسشنامه استاندارد مولفه های مدیریت دانش بر اساس مدل پاستور بودند که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آنها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ‭(r1=0/87)‬ و‭(r2=0/91)‬محاسبه گردید. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS18‬ و در دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون) و استنباطی (آزمون‭t‬، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون‭(LSD‬ استفاده گردید.در دانشگاه اصفهان، میزان معیارهای تمرکز بر مشتری، تحلیل اطلاعات، مدیرت فرایند بیشتر از سطح متوسط بوده و لیکن میزان معیارهای رهبری، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع‌انسانی کمتر از سطح متوسط بوده است. و نیز میزان مولفه های ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش بیشتر از سطح متوسط، ولیکن میزان مولفه پالایش اطلاعات کمتر از سطح متوسط بوده‌است. در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میزان معیارهای تمرکز بر مشتری، تحلیل اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت فرایند بیشتر از سطح متوسط بوده و لیکن معیارهای رهبری و مدیریت انسانی کمتر از سطح متوسط بوده است. هم چنین میزان کلیه مولفه های مدیرت دانش، بیشتر از سطح متوسط بوده است. ضریب همبستگی بین نمرات معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر و مولفه های مدیرت دانش در سطح‭P<=0/05‬ در دو دانشگاه معنا دار بوده و نتایج رگرسیون چند متغیره نیزنشان داد داد که رابطه بین معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت دانش معنادار بوده است. فرایندهایی که در دانشگاه ها سبب ایجاد تحول روشها و ساختار سازمانی در جهت انطباق با ارضا خواسته های مشتریان و تحقق اهداف با مشارکت تمامی اعضا می تواند در خلق و توزیع میزان دانش موجود، وجود محیطی مشارکتی و فراهم سازی محیطی فکری و فرهنگی در دانشگاه ها تاثیرگذار باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت کیفیت جامع
: هیات علمی
: دانشگاه ها
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Total Quality Mamnagment
: Faculty
: Universities
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اجاقی، رضوان ، همکار طرح
: فردوسی، مسعود، همکار طرح
: یارمحمدیان، محمدحسین ، همکار طرح
: گلکار، مرضیه ، همکار طرح
: آقاحسینی، تقی ، همکار طرح
: ایزدی، فهیمه السادات ، همکار طرح
: شرافت، زینب ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سوسن بهرامی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۱۰۴‬
تاریخ اتمام : ‭1390/07/30‬
تاریخ شروع : ‭1389/04/30‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :