رکورد قبلیرکورد بعدی

" نیازسنجی آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51019
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عسگری، هدایت الله، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : نیازسنجی آموزشی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ هدایت الله عسگری؛ همکاران طرح: محمد حسین یارمحمدیان، محسن روحانی، سیمین نریمانی، صدیقه انصاری پور، مهدی خسروی، رسول حمامی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۷۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از آنحایی که نیازهای جامعه به طور مداوم در حال تغییر است و پیشرفت علوم به گونه ای است که نیمه عمر علوم را شش ماه عنوان کرده اند، آموزش نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که حساسیت امور مربوط به سلامت مردم به ضرورت آن می افزاید. از طرفی منابع موجود در بخش بهداشت و درمان نیاز به خصوص دررابطه با آموزش محدود است. لذا نیاز به تعیین اولویت برای برنامه ریزی و اجرای دوره ها مورد نیاز آموزشی بنابر نظر مسئولین، مدیران، و دست اندر کاران بهداشت و درمان در استان کاملا ضروری و از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مجری بر آن شد که با مشارکت متولیان امر در این رابطه یک بررسی علمی به عمل آورد تا نتایج آن بتواند در برنامه ریزی و تخصیص منابع موجود مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی ( نیازسنجی) است که در آن داده ها در این مطالعه با استفاده از الگوها و تکنیک های توافق سنجی (تکنیک دلفای، فیش باول، تل استار) گردآوری خواهد شد. در رابطه با بهورزان تکنیک فیش باول، درمورد مدیران و مربیان از تکنیک دلفای و برای جمع آوری و توزیع داده ها تل استار استفاده خواهد شد. ابتدا داده ها دسته بندی و خلاصه می شود و بدون در نظر گرفتن اولویت به گروه هدف ارسال تا آنها را اولویت بندی نموده و برگشت دهند. در مرحله بعد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری و در برنامه نرم افزای‭spss‬ و‭Excel‬صورت جمع بندی اولیه با اعمال وزن هریک از نیازهای آموزشی میانگین وزنی نمرات بدست آمد و سپس داده ها به ترتیب اولویت ردیف شد و برای تعیین درجه اولویت مطابق الگوها وتکنیکهای بکار گرفته شده به گروه ارسال شد و پس از گردآوری و اعمال نظر گروه هدف برای مرحله سوم اولویت های تعیین شده به تایید نهایی گروه رسید. با توجه به تجزبه و تحلیل داده ها موارد زیر به دست آمد: بیشترین نیاز آموزشی از دیدگاه مربیان بهورزی به ترتیب شامل: آموزش سلامت و مهارتهای زندگی ‭۱۰)‬مورد)، بهداشت روان ‭۲)‬مورد)، بیماری های واگیر‭ ۲)‬مورد)، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، تنظیم خانواده، سلامت مادران، کمکهای اولیه، بهداشت مدارس هر کدام یک مورد و از دیدگاه کارشناسان ستادی: بیماری های واگیر‭۴)‬مورد، مراقبت مادران ‭۴)‬مورد) مراقبت کودکان‭۳)‬مورد)، شیوه های نوین آموزش سلامت‭۲)‬مورد، ثبت داده ها و فرمهای آماری‭۲)‬مورد)، بهداشت محیط و بهداشت مدارس و مهارتهای زندگی و سالمندان و بیماریهای غیرواگیر هرکدام یک مورد و نیازهای آموزشی بهورزان از دیدگاه خود آنها: بیماری های واگیر وایدز‭۴)‬مورد)، مراقبت کودکان‭۳)‬مورد)،بیماریهای غیرواگیر‭۳)‬مورد)، شیوه های آموزش سلامت و تکنولوژی آموزشی‭۳)‬مورد)، مراقبت مادران‭۲)‬مورد)، تداخل داروها و غذا، تغذیه، واکسیناسیون، بهداشت حرفه ای، پانسمان و تزریقات می باشد. بیشترین اولویت نیاز آموزش به ترتیب مربوط به: آموزش سلامت و مهارتهای زندگی ‭۶)‬مورد)، بیماریهای غیرواگیر‭۴)‬مورد)، بیماریهای واگیر‭۴)‬مورد)، تغذیه و دارو‭۳)‬مورد)، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت دهان و دندان هر کدام یک مورد بوده است. که در مورد مقایسه اولین نیاز آموزشی بهورزان از دیدگاه مربیان آموزشگاه های بهورزی و کارشناسان ستادی شبکه های بهداشت و درمان و خود بهورزان مشاهده می شود بیشترین نیاز آموزشی مشترک به ترتیب آموزش سلامت، مراقبت کودکان، تغذیه و مراقبت مادران می باشد.در بحث نیازسنجی آموزشی بهورزان در شبکه های بهداشت و درمان اسان اصفهان بین سه گروهی که هر کدام به نحوی در آموزش و نظارت بهورزان دخالت دارند(کارشناسان ستادی، مربیان بهورزی و بهورزان)توافق زیادی دیده نمی شود. و این موضوع می تواند ناشی از ضعف در همکاری درون بخشی و کارتیمی در شبکه ها باشد که نتوانسته اند دیدگاه مشترکی را بین کارشناسان و بهورزان و مربیان ایجاد نماید و از طرفی ساختار شبکه بگونه ای است که نظرات آموزش گیرندگان(بهورزان)، ناظرین(کارشناسان شبکه) و مربیمان بهورزی( آموزش دهندگان) در برنامه ریز و آموزش بهورزان لحاظ نمی شود. و این سه گروه جلسات هماهنگی مشترکی را در این رابطه ندارند و هم چنین مدیریت و نظارت بگونه ای است که نمی تواند این حس مشترک را بوجود آورد که همه این افراد باید برای یک هدف مشترک(تامین سلامت جامعه) برنامه ریزی و فعالیت نمایند. البته در این اشتراک نظر در شبکه های مختلف تفاوت وجود دارد و هر چه شبکه از نظر تعداد واحدها و کارشناسان و مربیان و بهورزان بزرگنر باشد اختلاف نظر بیشتر است که این موضوع در کتب نیازسنجی نیز اشاره شده است که هر چه تعداد افراد گروه و سطح آگاهی آنها متفاوت باشد ایجاد توافق در آنها مشکل تر است. با این حال نتایج حاصله می تواند به صورت منطقه ای و در هر شبکه کاربرد داشته باشد و از اولویت بدست آمده در برنامه ریزی آموزشی بهورزان همان شبکه استفاده شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کارآموزی حین خدمت
: وضعیت آموزشی
: بهداشتیاران جامعه
: خدمات بهداشت روستایی
: Educational Status
: Community Health Aides
: Rural Health Services
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمدحسین ، همکارطرح
: روحانی، محسن ، همکار طرح
: نریمانی، سیمین ، همکار طرح
: انصاری پور، صدیقه ، همکار طرح
: خسروی، مهدی ، همکار طرح
: حمامی، رسول ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
: مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : هدایت الله عسگری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۱۵۲‬
تاریخ اتمام : ‭1388/03/16‬
تاریخ شروع : ‭1387/08/16‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۰موجود‭‬
نظرسنجی