رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی دربیمارستان های شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬بر اساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51021
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سقائیان نژاد اصفهانی، سکینه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی و مقایسه نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی دربیمارستان های شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬بر اساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین [طرح تحقیقاتی]/ سکینه سقائیان نژاد اصفهانی؛ همکاران طرح: سعید سعیدبخش، مریم جهانبخش، اکبر حسن زاده، محبوبه حبیبی، مینا مظفری، بتول اکبری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۱۹۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : سیستم اطلاعات بیمارستانی یک ابزار قدرتمند اطلاعاتی است که می تواند به فرایند اداره بیمارستانها و اتخاذ تصمیم های صحیح کمک کرده و عملکرد مثبت بیمارستانها را به نحو چشمگیری افزایش دهد. با توجه به تاثیرات مثبت این سیستم در فرایند درمان بیماران و عملکرد سازمان ضرورت دارد کیفیت خدماتی که به وسیله این سیستم ها ارائه می شود مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای شهر اصفهان بر اساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده که در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬انجام شد. جامعه پژوهش شامل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، طراحان سیستم، مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان، مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی مجهز به این سیستم بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ‭ ۳۱۰)‬نفر)از گروه کاربران با استفاده از روش سرشماری ‭ ۲۱۲)‬نفر) از گروههای طراحان، مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان، مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سه معیار(کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربر) منطبق بر مدل دلن و مک لین بود. داده ها با مراجعه حضوری به بیمارستانهای تحت مطالعه و پست الکترونیک گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید گروه و همچنین متخصصان علم رایانه تایید گردید و جهت برآورد پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنامه طراحان سیستم، مسئولین‭IT‬ بیمارستان ‭ ۹۸/۳)‬درصد)، پرسشنامه کاربران سیستم ‭ ۹۷/۰۱)‬درصد) و پرسشنامه مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی ‭ ۹۲/۳)‬درصد) محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ صورت گرفت. یافته ها نشان داد که میانگین نمره کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایتمندی در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی و در بین بیمارستان های مختلف تفاوت معنادار داشته و یکسان نبود‭.(pvalue <۰/۰۵)‬ به طور کلی سیستم "رایاوران توسعه" و سیستم "ره آورد رایانه" به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را در معیارهای مورد بررسی به خود اختصاص دادند. میانگین کلی معیارهای کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایتمندی در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی ‭ ۵۸/۶)‬درصد)، ‭ ۶۰/۸)‬درصد)، ‭ ۶۱/۲)‬درصد) بود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که بر اساس مدل مورد استفاده معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در حد نسبتا مطلوب پیاده شده است با این وجود برای رسیدن به حالت کاملا مطلوب باید در طراحی سیستم به عوامل موثر در ارتقا کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، نوع تخصص بیمارستان و همچنین انتظارات و تخصص کاربران توجه خاصی مبذول گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نظام های مدارک پزشکی رایانه‌ای
: نظام های اطلاعاتی بیمارستان
: نرم افزار
: مدارک پزشکی
: Medical Records Systems, Computerized
: Hospital Information Systems
: Software
: Medical Records
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سعیدبخش، سعید، همکار طرح
: جهانبخش، مریم ، همکار طرح
: حسن زاده، اکبر، همکار طرح
: حبیبی، محبوبه ، همکار طرح
: مظفری، مینا، همکار طرح
: اکبری، بتول ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سکینه سقائیان نژاد اصفهانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۳۹۰۰۳۶‬
تاریخ اتمام : ‭1390/05/26‬
تاریخ شروع : ‭1390/01/18‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۳موجود‭‬
نظرسنجی