رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و نگرش سیستمی با بازارگرایی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51022
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یعقوبی، مریم، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و نگرش سیستمی با بازارگرایی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مریم یعقوبی؛ همکاران طرح: مسعود فردوسی، مرضیه جوادی، زهرا آقارحیمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۷۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با توجه به جهانی سازی خدمات سلامت و روند ارتقای کیفیت نظام سلامت به منظور پاسخگویی به رقابت و مشتری گرایی توجه به ساختار سازمانی و نگرش سیستمی در بخش بهداشت و درمان و ارتباط آن با بازارگرایی ضروری است. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و نگرش سیستمی با بازارگرایی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران اداری، تشخیصی و درمان بیمارستانهای کاشانی، نور و علی اصغر، سعدی، سینا و عیسی بن مریم بود‭۱۳۶)‬نفر)ابزار جمع آوری داده ها‭ ۳ ‬پرسشنامه( بازارگرایی، پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه نگرش سیستمی) بوده که روایی و پایایی آن تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار‭spss16‬ استفاده شد.در بین مولفه های بازارگرایی رضایت بیماران بالاترین امتیاز‭۵۸/۰۴)‬)و پاسخگویی به رقابت کمترین امتیاز‭۵۳/۹)‬) برخوردار بوده است. بین کلیه ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز د ربیمارستان، رسمیت سازمان و پیچیدگی سازمان) و بازارگرایی(پاسخگویی به رقابت، پاسخگویی به مشتریان، رضایت مشتریان و هوشمندی سازمان‭-(‬ به جز مولفه های پاسخگویی به مشتریان با رسمیت سازمان - و همچنین بین کلیه ابعاد نگرش سیستمی (سیستم هماهنگی و سیستم ارتباط داخلی)و بازارگرایی(پاسخگویی به رقابت، پاسخگویی به مشتریان، رضایت مشتریان و هوشمندی سازمان)رابطه معناداری وجود داشت‭(p<0/05).‬آنچه مسلم است ابعاد بازارگرایی و ارتباط معنی دار آن با ساختار سازمانی و نگرش سیستمی می تواند دید مدیران را در تحلیل و شناخت عناصر موفقیت و تحقق اهداف سازمانی گسترش دهد. در بخش سلامت با افزایش رقابت در بازارها، جهانی سازی خدمات، ورود در بازارهای بین المللی و از طرفی اهمیت رضایت بیماران در مراکز درمانی، به منظور حضوری موفق و شایسته در ارتقای کیفیت در بخش بهداشت و درمان، بهره وری خدمات و وضع مناسب، توجه به ابعاد بازارگرایی الزامی می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت بیمارستان
: رضایت بیمار
: کیفیت مراقبت بهداشتی
: Hospital Administration
: Patient Satisfaction
: Quality of Health Care
: Marketing of Health Services
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فردوسی، مسعود، همکار طرح
: جوادی، مرضیه ، همکار طرح
: آقارحیمی، زهرا، همکارطرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم یعقوبی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۲۱۳‬
تاریخ اتمام : ‭1390/03/03‬
تاریخ شروع : ‭1389/10/02‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۴موجود‭‬
نظرسنجی