رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی پرستاران از آئین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های وابسته به علوم پزشکی در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)‭۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51023
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : فرهادیه، فرزانه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آگاهی پرستاران از آئین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های وابسته به علوم پزشکی در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ فرزانه فرهادیه؛ همکاران طرح: سید علی طاهری، فرانک شفیعی، راحله سموعی، ارسلان پیراسته
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۱۱۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با گسترش نقش حرفه ای پرستاران آنان از جنبه های قانونی و اخلاقی مسئول تمام جوانب مراقبتهای بهداشتی می شوند، لذا باید پاسخگوی اعمال خود بوده و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آئین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های وابسته به علوم پزشکی در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش توصیفی، تحلیلی و مقطعی از پرسنل پرستاری بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) جهت تکمیل پرسشنامه ای استفاده شد. که پس از سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده های آن در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده ها و مفروضات آزمون های آماری، از آزمونهای آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون،‭T-test‬ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار‭spss‬ مورد پردازش قرار گرفت. در بررسی انجام شده اکثریت پاسخگویان مونث ‭ ۸۲/۷)‬درصد)، متاهل ‭ ۷۴)‬درصد)، لیسانس ‭ ۹۷/۳)‬درصد)، سمت سازمانی پرستار ‭ ۸۸/۷)‬درصد) و در وضعیت استخدامی پیمانی ‭ ۳۱/۳)‬درصد) بوده اند. همچنین نتایج نشان داد که بین میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آئین نامه های مذکور به تفکیک جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سمت سازمانی و وضعیت استخدام هیچگونه رابطه معناداری وجود نداشت درحالیکه بین میزان آگاهی پرسنل و سابقه کار آنها ‭(p=۰/۰۵)‬ رابطه مستقیم و معنادار وجود داشت. در شرایط و وضعیت کنونی مراقبتهای بهداشتی، کادر پرستاری باید نسبت به آسیب پذیر بودن حرفه خودآگاه و حساس باشند. پرستاران موظفند ضمن کسب اطلاع از پیشرفتهای پرستاری، بهترین و ایمن ترین مراقبتها را برای مددجویان انجام دهند، اصولا برگزاری دوره های بازآموزی مداوم توام با کسب امتیاز موثر در ارتقای شغلی و اتخاذ عوامل انگیزشی کارکنان رده های مختلف پرستاری می تواند موثر باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رویه قضایی
: اخلاق پرستاری
: آگاهی
: پرستاران بیمارستانی
: Jurisprudence
: Ethics, Nursing
: Awareness
: Nursing Staff, Hospital
: Legislation, Nursing
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : طاهری، علی ، همکار طرح
: شفیعی، فرانک، همکار طرح
: سموعی، راحله ، همکار طرح
: پیراسته، ارسلان ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فرزانه فرهادیه
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۲۴۵‬
تاریخ اتمام : ‭1389/05/27‬
تاریخ شروع : ‭1388/10/27‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۲موجود‭‬
نظرسنجی