رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران زلزله ‭(۸۲-۸۳)‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51025
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شمس، اسداله، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران زلزله ‭(۸۲-۸۳)‬ [طرح تحقیقاتی]/ اسداله شمس؛ همکار طرح: الهام احسانی فرید
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮ی،‭۹۱‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی و بروز خطرات و سوانح و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده است از جمله حوادث طبیعی زلزله است، در این شرایط یکی از وظایف بسیار مهم بیمارستانهاارائه خدمات اورژانس به سانحه دیدگان می باشد. لازمه این آمادگی وجود یک برنامه مدون حوادث به همراه یک گروه بحران می باشد لذا دراین پژوهش هدف تعیین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران زلزله می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی- پیمایشی و کاربردی است که میزان آگاهی‭ ۳۳ ‬نفر از مدیران (مدیران داخلی، مترون و مسئولین اورژانس)‭ ۱۱ ‬بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه را از مدیریت بحران زلزله در بیمارستان در سال‭ ۸۲-۸۳ ‬مورد بررسی قرار داده است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته‭ ۴۰ ‬سئوالی است، پایایی پرسشنامه‭ ۸۴/۴۸ ‬تعیین گردید در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار‭SPSS‬ استفاده شد، در داده های کمی از محاسبه میانگین و انحراف معیار و در تحلیل اطلاعات از آزمون های فرض چون آزمون های کای دو، اسپیرمن و پیرسون با فرض خطای‭۵ ‬درصد‭a=‬ استفاده شد. میانگین امتیاز کسب شده توسط‭ ۱۱ ‬مدیر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه از‭ ۴۰ ‬نمره پرسشنامه‭ ۲۸/۰۹ ‬یعنی معادل با‭ ۷۰/۲ ‬درصد، میانگین امتیاز کسب شده توسط‭ ۱۱ ‬مترون بیمارستانهای وابسته به دانشگاه از‭ ۴۰ ‬نمره پرسشنامه‭ ۲۸/۳۶ ‬یعنی معادل با‭ ۷۰/۹ ‬درصد و میانگین امتیاز کسب شده توسط‭ ۱۱ ‬مسئول اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه از‭۴۰‬نمره پرسشنامه‭ ۲۸/۶۳ ‬یعنی معادل با‭ ۷۱/۵ ‬درصد می باشد و درجه آگاهی هرسه رده مدیران از مدیریت بحران زمین لرزه در بیمارستان (خوب) ارزیابی شد. خوشبختانه آگاهی مدیران مراکز درمانی آموزشی از مدیریت بحران زلزله در سطح مناسبی قرار دارد بدیهی است در هنگام بروز زلزله شرایط کار در بیمارستان به طور کامل تغییر می کند لذا سیستم درمانی باید به نحوی برنامه ریزی شده باشد که بتواند مصدومین را تحت درمان سریع قرار داده و عملکرد خود را با کیفیت مطلوب ارائه نماید
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بلاهای طبیعی
: آگاهی
: مدیران بیمارستان
: مدیریت خطر
: حوادث
: Natural Disasters
: Awareness
: Hospital Administrators
: Risk Management
: Accidents
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : احسانی فرید، الهام ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اسداله شمس
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۸۳۰۹۶‬
تاریخ اتمام : ‭1383/08/23‬
تاریخ شروع : ‭1383/05/21‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۱موجود‭‬
نظرسنجی