رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران‭(INLM)‬ در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51029
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مجیری، شهین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران‭(INLM)‬ در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ شهین مجیری، علیرضا رحیمی، زهرا بهرامی؛ محسن یعقوبی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : افزایش حجم اطلاعات در علوم مختلف از جمله پزشکی ، اطلاع رسانان را برآن داشته تا با ارائه راهکارهای موثر، راه دستیابی به اطلاعات را برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی فراهم سازند. از آنجایی که وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ایران با ایجاد کتابخانه دیجیتال برروی وب تحت عنوان کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران‭(INLM)‬ دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی معتبر در زمینه پزشکی را میسر نموده است‌؛ به نظر می رسد کادر محققین علوم پزشکی از منابع چاپی بیشتر استفاده می کنند و با پایگاهها و بانک های اطلاعاتی موجود آشنایی کافی ندارند. بنابراین هدف پژوهش حاضر میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران‭(INLM)‬ را شناسایی و راه حل های پیشنهادی برای افزایش این آگاهی و استفاده را ارائه دهد. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل‭ ۲۱۷ ‬نفر از پزشکان شاغل در‭ ۹ ‬بیمارستان آموزشی شهر اصفهان بود که براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان از بین‭ ۵۰۰ ‬پزشک شاغل در‭ ۹ ‬بیمارستان آموزشی تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته که روایی آن مورد تایید متخصصان رشته قرار گرفت و جهت تایید پایایی آن پس از اجرای یک پایلوت آلفا=‭ ۰/۹۵‬محاسبه شد. پرسشنامه ها پس از گردآوری کد گذاری و وارد نرم افزار‭spss‬ شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل یافته ها از آزمونهای توصیفی ( درصد، فراوانی) و آمارهای استنباطی ( ضریب همبستگی) استفاده شد.‭ ۶۴ ‬درصد پزشکان جامعه پژوهش با پایگاه های مجلات الکترونیکی‭INLM‬ آشنایی بسیارکمی داشتند و‭ ۷۱/۷ ‬درصد پزشکان پژوهش از پایگاه های مجلات الکترونیکی‭INLM‬ استفاده بسیار کم داشتند‭ ۸۱ ‬درصد پزشکان جامعه پژوهش با پایگاه های کتابهای الکترونیکی‭INLM‬ آشنایی بسیار کمی داشتند و‭ ۸۵/۲ ‬درصد پزشکان جامعه پژوهش از پایگاه های کتابهای الکترونیکی‭INLM‬ استفاده بسیار کمی داشتند.‭ ۷۱ ‬درصد پزشکان جامعه پژوهش با بانکهای اطلاعاتی جامع‭INLM‬ آشنایی بسیار کمی داشتند و‭ ۷۶/۶ ‬درصد پزشکان جامعه پژوهش از بانکهای اطلاعاتی جامع‭INLM‬ استفاده بسیار کمی داشتند. ضمنا در میان منابع الکترونیکی در ابتدا مجلات الکترونیکی، سپس بانکهای اطلاعاتی و در نهایت کتابهای الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفتند. بین میزان آشنایی پزشکان با درجه تحصیلی و همچنین میزان استفاده رابطه معناداری وجود دارد. بین دو متغییر آشنایی و استفاده منابع الکترونیک‭INLM‬ همبستگی زیاد وجود دارد. در میان پایگاههای مجلات الکترونیکی‭(SCIENCE DIRECT)‬ ، پایگاههای کتاب الکترونیکی‭( MD CONSULT)‬ و بانکهای اطلاعاتی‭( MD CONSULT )‬ بیشترین استفاده را داشتند و در آخر مهمترین شیوه آشنایی پزشکان با‭INLM‬ راهنمایی کتابداران بود. نظر به اینکه براساس یافته های پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه پیشین در خصوص تاثیر راهنمایی کتابداران برمیزان آگاهی و استفاده از منابع الکترونیکی بهتر است کتابداران اطلاعات خود را در این زمینه روزآمد نگهدارند. بنابراین پیشنهاد می شود کتابداران با شرکت فعال در کارگاههای آموزشی پایگاههای اطلاعاتی که در دانشگاه برگزار می شود جهت تامین اطلاعات کافی در خصوص راهنمایی پزشکان به این مهم دست یابند. همچنین انجام پژوهش هایی در زمینه نیازسنجی اطلاعاتی پزشکان متخصص در هریک از تخصص های پزشکی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی عملی جستجو در پایگاه‭INLM‬ در حوزه های تخصصی پزشکی برای پزشکان به صورت منظم و برنامه ریزی شده توصیه می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کتابخانه‌های الکترونیکی
: کتابخانه های پزشکی
: پایگاه های اطلاعاتی واقعی
: پایگاه های اطلاعاتی کتابشناسی
: پزشکان
: بیمارستان های آموزشی
: Libraries, Medical
: Databases, Factual
: Databases, Bibliographic
: Physicians
: Hospitals, Teaching
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رحیمی، علیرضا، مجری طرح
: بهرامی، زهرا، مجری طرح
: یعقوبی، محسن، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
: مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در علوم سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : شهین مجیری، علیرضا رحیمی، زهرا بهرامی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۲۲۷‬
تاریخ اتمام : ‭1390/02/25‬
تاریخ شروع : ‭1388/02/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۳۸موجود‭‬
نظرسنجی