رکورد قبلیرکورد بعدی

" رابطه توزیع فراوانی پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی‭rs10811661‬،‭rs1111875‬،‭rs7754840‬ در نمونه‭DNA‬ با دیابت نوع‭ ۲ ‬و در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیزم اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51035
شماره مدرک : ‭ط۲۷۴۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : منصوری، یاسر، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : رابطه توزیع فراوانی پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی‭rs10811661‬،‭rs1111875‬،‭rs7754840‬ در نمونه‭DNA‬ با دیابت نوع‭ ۲ ‬و در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیزم اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ یاسر منصوری؛ همکاران طرح: رسول صالحی، مسعود امینی، محسن جانقربانی، گیلدا اسلامی، فائزه محمدهاشم، عبدالرضا دارایی، وحید بهرام‌بیگی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۸۸‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از مهم‌ترین بیماریهایی که در قرن حاضر سلامتی افراد جوامع مختلف را تهدید می کنند دیابت نوع‭ ۲ ‬میباشد این بیماری ناهنجاری متابولیک چند عاملی می‌باشد که ناشی از برهمکنش عوامل محیطی و ژنتیکی است از واریانت‌های پراهمیت ژنتیکی که فرد مستعد ابتلا به دیابت نوع‭ ۲ ‬می‌کند و در سال‭ ۲۰۰۷ ‬با روش نوین‭GWAS‬ شناسایی شده‌اند پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی‭rs1111875, (SNPs)‬ ژن‭re10811661, HHEX‬ ژن‭CDKN2A/B‬ و‭rs7754840‬ ژن‭CDKALI‬ می‌باشند تصور بر این است که این‭SNP‬ ها در هموستاز و پیام‌رسانی انسولین نقش دارند بررسی این‭SNP‬ ها در جوامع مختلف ارتباط معناداری با شانس ابتلا به دیابت نوع‭ ۲ ‬نشان داده‌اند هدف مطالعه تعیین ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی‭rs10811661 rs1111875, (SNPs)‬ با دیابت نوع‭ ۲ ‬و بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی‭rs7754840‬ در ژن‭CDLAKI‬ می‌باشد مواد و روش‌ها: در این مطالعه جهت بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین‭SNP‬ ها با دیابت نوع‭ ۲ ‬یک مطالعه مورد شاهدی طراحی گردید افراد شرکت کننده در مطالعه که بر اساس معیارهای‭WHO‬ انتخاب شدند شامل افراد مبتلا به دیابت نوع‭۱۴۰۲)۲ ‬) نفر و افراد سالم غیر دیابتی‭ ۱۴۰ ‬نفر بودند که به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان مراجعه کرده بودند استخراج‭DNA‬ ژنومی از خون افراد مورد مطالعه صورت گرفت و همه نمونه‌ها برای‭SNP‬ های مورد مطالعه با روش‭Multiplex PCR-RFLP‬ تعیین ژنوتیپ شدند آنالیزهای آماری لازم برای نتایج حاصل از ژنوتیپینگ نمونه‌ها بوسیله نرم‌افزار‭SPSS‬ انجام شد و از آزمون مربع کای برای مقایسه نسبت آللی و ژنوتیپی استفاده شد همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک با و بدون مطابقت دادن سن و جنس و‭BMI‬ انجام داده شد که در آن‭P=value‬ کمتر از‭ ۰/۰۵ ‬از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد بعد از انجام آنالیزهای آماری نتایج بدست آمده مربوط به‭SNP: rs1111875‬ به این شرح بود فراوانی آلل‭G‬ آلل موتانت در افراد مبتلا به دیابت نوع‭۰/۰۷۸) ۲ ‬) بود که از افراد کنترل که‭ ۰/۰۶۷/۵ ‬بود بالاتر است آزمون رگرسیون لجستیک نسبت شانس ژنوتیپ‭GG‬ را در ایجاد دیابت در مقایسه با ژنوتیپ‭OR:2.287,۰/۰95 CI:1.733-4, 607, P:2.867 AA‬ به صورت کامل معنادار نشان داد همچنین نتایج حاصل از آنالیزهای آماری‭SNP, rs10811661‬ به صورت فراوانی آلل‭T‬ در افراد با دیابت نوع‭۰/۰۸۹/۳) ۲ ‬) در مقایسه با افراد کنترل‭ ۰/۰۹۱/۱ ‬محاسبه شد که فراوانی یکسانی در هر دو گروه است در آزمون رگرسیون لجستیک نسبت شانس ژنوتیپ‭TT‬ در مقایسه با ژنوتیپ‭0.472-1.590, P:0.642 OR:0.8666,۰/۰95 CI:CC‬ محاسبه شد که ارتباط معناداری بین آلل‭T‬ با دیابت نوع‭ ۲ ‬مشخص نشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : دیابت قندی غیر وابسته به انسولین
: بیان ژنی
: دی ان ا
: Diabetes Mellitus, Non- Insulin- Dependent
: Gene Expression
: DNA
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، رسول ، همکار طرح
: امینی، مسعود، همکار طرح
: جانقربانی، محسن ، همکار طرح
: اسلامی، گیلدا، همکار طرح
: محمدهاشم، فائزه، همکار طرح
: دارایی، عبدالرضا، همکار طرح
: بهرام‌بیگی، وحید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : یاسر منصوری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۸۰۷۱‬
تاریخ اتمام : ‭1389/05/27‬
تاریخ شروع : ‭1388/11/13‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۷۴۴موجود‭‬
نظرسنجی