رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و ارائه الگوی صحیح مصرف انرژی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان در سال‭۱۳۸۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51069
شماره مدرک : ‭ط۲۷۸۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : جانقربانیان، راضیه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی و ارائه الگوی صحیح مصرف انرژی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان در سال‭۱۳۸۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ راضیه جانقربانیان، حشمت اله مرادپور؛ همکاران طرح: احمد نصر آزادانی، عبداله قاسمی، رضاعلی بمانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭III‬،‭۴۲‬ص.‬: جدول ، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این تحقیق به منظور بررسی هزینه‌های مصرف انرژی در سال‭ ۱۳۸۷ ‬در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهراستان فلاورجان به منظور برنامه ریزی و ارائه الگوی صحیح مصرف انرژی انجام گرفت. در این مطالعه که نوعی مطالعه توصیفی گذشته نگر می باشد، در سال‭ ۱۳۸۷ ‬در شهرستان فلاورجان انجام گردید. جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی شهرستان فلاورجان بوده است. که از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا وضعیت ساختمانی و تجهیزات مصرف کننده برق و گاز، آب و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی ارائه دهنده خدمات در شهرستان با استفاده از چک لیست استاندارد شده مورد بررسی قرار گرفت سپس کلیه قبوض پرداخت هزینه های مربوط به انرژی برای هر کدام از مراکز و خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جمع‌آوری و مرتب گردید. کلیه اطلاعات حاصل از چک لیست ها و اطلاعات مربوط به پرداخت هزینه های حامل های انرژی ثبت و توسط نرم افزار‭spss, excell‬ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متوسط هزینه ماهانه برق در مراکز و خانه های بهداشت با سطح زیربنای ساختمان های مذکور رابطه مستقیم دارد. سرانه مصرف برق به ازای پرسنل خانه ها‭ ۱۲۰۰۰ ‬ریال و به ازای پرسنل مراکز بهداشتی درمانی‭ ۱۸۷۵۰ ‬ریال می باشد. میانگین هزنیه های آب پرداخت شده ماهیانه در مراکز بهداشتی درمانی‭ ۱۵۰۰۰۰ ‬ریال و در خانه های بهداشت‭ ۳۲۰۰۰ ‬ریال می باشد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه ماهیانه آب در مراکز و خانه های بهداشت با سطح زیربنای ساختمان های مذکور رابطه مستقیم دارد. متوسط نیروی انسانی شاغل درخانه ها و پایگاه های بهداشت شهرستان فلاورجان‭ ۲ ‬نفر و در مراکز بهداشتی درمانی‭ ۱۲ ‬نفر می باشند. سرانه مصرف آب به ازای پرسنل خانه ها‭ ۱۶۰۰۰ ‬ریال و به ازای پرسنل مراکز بهداشتی درمانی‭ ۱۲۵۰۰ ‬ریال می باشد. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد پرسنل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت، میزان مصرف آب افزایش می یابد ولی سرانه مصرف کاهش می یابد. میانگین هزینه های گاز پرداخت شده ماهیانه در مراکز بهداشتی درمانی‭ ۷۱۴۰۰۰ ‬ریال و درخانه های بهداشت‭ ۱۸۹۰۰۰ ‬ریال می باشد. متوسط هزینه ماهیانه گاز در مراکز و خانه های بهداشت با قدمت ساختمان های مذکور رابطه مستقیم دارد. میانگین هزینه های تلفن پرداخت شده ماهیانه در مراکز بهداشتی‭ ۹۲۵۰۰ ‬ریال و در خانه های بهداشت‭ ۱۳۵۰۰ ‬می باشد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه ماهیانه مکالمات در مراکز و خانه های بهداشت با تعداد پرسنل مذکور رابطه مستقیم دارد. بیشترین هزینه ماهیانه پرداخت شده به منظور مصرف برق در مراکز بهداشتی درمانی مربوط به مرکز شماره‭ ۲ ‬فلاورجان با مبلغ‭ ۴۴۳۰۰۰ ‬ریال و کمترین انها مربوط به مرکز اشترجان با مبلغ‭ ۲۹۰۰۰ ‬ریال می باشد. بیشترین هزینه ماهیانه پرداخت شده به منظور مصرف برق در خانه های بهداشت شهرستان که قبوض پرداختی سال‭ ۱۳۸۷ ‬آنها کامل بوده است مربوط به خانه بهداشت باغ ابریشم با مبلغ‭ ۶۷۰۰۰ ‬ریال و کمترین آن مربوط به خانه بهداشت مهرنجان با مبلغ‭ ۴۰۰۰ ‬ریال بوده است . در سال‭ ۸۷ ‬مرکز بهداشت شهرستان فلاورجان بابت مصرف برق‭ ۷۴۱۷۷۰۰۰ ‬ریال پرداخت نموده است. بررسی ها و بازدیدهای انجام شده از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان فلاورجان نشان داد که جهت کاهش هزینه های برق در آنها به طور کلی حدود‭ ۳۰۰ ‬عدد لامپ کم مصرف نیاز می باشد. در صورت خرید و نصب این تعداد لامپ حدود‭ ۲۰ ‬درصد کل هزینه برق یک سال مراکز فوق کاهش می یابد. هزینه خرید‭ ۳۰۰ ‬عدد لامپ برابر با‭ ۳۴۵۰۰۰۰ ‬ریال می باشد درحالیکه‭ ۲۰ ‬درصد هزینه سالیانه برق‭ ۱۴۸۳۵۴۰۰ ‬ریال می باشد. بیشترین هزینه ماهیانه پرداخت شده به منظور مصرف آب در مراکزبهداشتی شهرستان مربوط به مرکز شماره‭ ۱ ‬قهدریجان با مبلغ‭ ۲۹۱۰۰۰ ‬ریال و کمترین آن مربوط به مرکز کلیشاد با مبلغ‭ ۲۷۰۰۰ ‬ریال می باشد در شرایط مساوی بیشترین هزینه ماهیانه پرداخت شده به منظور مکالمات تلفن در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان که قبوض پرداختی سال‭ ۱۳۸۷ ‬آنها کامل بوده است مربوط به مرکز شماره‭ ۲ ‬فلاورجان با مبلغ‭ ۴۲۰۰۰ ‬ریال و کمترین آن مربوط به مرکز اشترجان با مبلغ‭ ۱۱۰۰۰ ‬ریال می باشد. میانگین هزینه مکالمات تلفن در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان‭ ۲۶۰۰۰ ‬ریال می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : حفظ منابع انرژی
: تحلیل هزینه- سودمندی
: شبکه‌های جامعه
: مدیریت مالی
: هزینه‌ها و تحلیل قیمت
: CONSERVATION OF ENERGY RESOURCES
: Cost- Benefit Analysis
: Community Networks
: FAINANCIAL MANAGEMENT
: Costs and Cost Analysis
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مرادپور، حشمت اله ، مجری طرح
: نصرآزادانی، احمد، همکار طرح
: قاسمی، عبداله ، همکار طرح
: بمانی، رضاعلی ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دفتر پژوهش های کاربردی حوزه معاونت پشتیبانی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : راضیه جانقربانیان، حشمت اله مرادپور
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات وفناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۰۱۳‬
تاریخ اتمام : ‭1388/09/03‬
تاریخ شروع : ‭1388/03/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی