رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین الگوی بکارگیری مدیریت نگهداشت تجهیزات تاسیساتی بیمارستان کاشانی در سه ماه اول‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51082
شماره مدرک : ‭ط۲۷۹۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نورافزا، فرگل، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : تدوین الگوی بکارگیری مدیریت نگهداشت تجهیزات تاسیساتی بیمارستان کاشانی در سه ماه اول‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ فرگل نورافزا، رسول شهریاری؛ همکار طرح: بهروز شهریاری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ص.‬:،‭ ۲۹۴ ‬ص.: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در عصر حاضر بهره وری را به عنوان یک روش، مفهوم و یا یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود می نگرند. یکی از تکنیک های ارتقای بهره‌وری که امروزه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. تکینک‭P.M‬ می باشد. هدف عمده نگهداری سیستماتیک، طولانی ترنمودن عمرماشین آلات و تجهیزات، حفظ سیستم تولید در یک وضع مطمئن، افزایش ایمنی (کارکنان ومحیط)، افزایش هرچه بیشترکارایی، جلوگیری، ازکارافتادگی ها(خرابی) و وقفه های خارج از برنامه دستگاه ها، کاهش هزینه تعمیرات و صرفه جوئیهای مالی و بطورکلی افزایش بازده اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین و تدوین صرفه جوئی های مالی و بطور کلی افزایش بازده اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف کلی تعیین و تدوین الگوی بکارگیری مدیریت نگهداشت تجهیزات تاسیساتی بیمارستان کاشانی بهار‭ ۱۳۸۶ ‬جهت فراهم سازی ابزارهای اولیه جهت پیاده سازی مفاهیم مذکور طراحی گردیده است تا با تهیه و تدارک فرمهای مناسب وضعیت موجود تجهیزات تاسیساتی را دریک بیمارستان به صورت نمونه در قالب فرمهای قابل ارزیابی در آورده و به تهیه فرم هایی جهت بررسی های دوره ای و برنامه های زمان بندی مربوط به تهیه مستندات اجرایی لازم بپردازد.این پژوهش از نوع کاربردی عملی و کیفی است. نوع تحقیق براساس ماهیت و روش توصیفی محض و موردی می باشد. روش اجرا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزار فیش، مشاهده ساده و مصاحبه آزاد اطلاعاتی مورد نیازجمع آوری شد.ابزارگردآوری اطلاعات کارت مصاحبه آزاد، کارت مشاهده ساده و فیش می باشد.این ابزار به صورت محقق ساخته (به دلیل اینکه تحقیق مشابهی جهت استخراج ابزارهای استاندارد شده یافت نگردید) می باشد. مقیاس مورد استفاده در ابزارهااسمی (عددی) درسوالات بسته می باشد. سایر سوالات به صورت باز می باشد. استخراج داده ها به شیوه دستی انجام گردید. شیوه تجزیه و تحلیل در این پژوهش با توجه به اینکه تحقیق به صورت کیفی است و جنبه آماری ندارد و محقق با استفاده از عمل و منطق و اندیشه و مطالعات کتابخانه‌ای با نگرش اجرایی به بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک و اطلاعات می پردازد، به صورت تجزیه و تحلیل کیفی است.با این وجود نرم افزارهای‭excel ,word‬ مورد استفاده قرار گرفت. محققین درپژوهش حاضر تلاش نمودند با استفاده از مفاهیم تئوریک و مطرح درخصوص مدیریت نگهداشت، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه‭(P.M)‬، تعمیرات بهره ور فراگیر‭TPM)‬ و... و همچنین نونه های عملی انجام شده در سیستم صنعت، ابزارهای اولیه جهت پیاده سازب مفاهیم مذکور را طراحی کنند و با تهیه و تدارک فرمهای مناسب وضعیت موجود تجهیزات تاسیساتی را دریک بیمارستان به صورت نمونه(بیمارستان شهید آیت الله کاشانی) درقالب فرمهای قابل ارزیابی درآورده و نیز فرم هایی جهت بررسی دوره‌ای و برنامه های زمان بندی مربوط به تهیه مستندات اجرایی لازم را تهیه نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : وسایل و تجهیزات بیمارستان
: مدیریت بیمارستان
: نگهداری و مهندسی بیمارستان
: بیمارستان های آموزشی
: Equipment and Supplies, Hospitals
: Hospital Administration
: Maintenance and Engineering,Hospital
: Hospital Teaching
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شهریاری، بهروز، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دفتر پژوهشهای کاربردی معاونت پشتیبانی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فرگل نورافزا، رسول شهریاری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۱۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/11‬
تاریخ شروع : ‭1386/02/11‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی