رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان حاکمیت فرایند مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سازمان محل خدمت خود در سال‭۱۳۸۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51083
شماره مدرک : ‭ط۲۷۹۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صفدریان، علی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان حاکمیت فرایند مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سازمان محل خدمت خود در سال‭۱۳۸۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علی صفدریان؛ همکاران طرح: آزاده علوی، حسین اثنی عشری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت تحقیقات وفناوری، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۵۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از مهمترین چالش هایی که امروزه، سازمانهای دولتی با آن روبرو هستند استفاده از دانش سازمانی و کاربرد آن با ابزارهای نوین مدیریتی نظیر مدیریت دانش می باشد که توجه استفاده صحیح از آن، سازمانها را در شرایط رقابتی حاضر توانمند ساخته و مقدمات موفقیت آنها را پدید می آورد. با توجه به اینکه بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان پرچمداران سلامت جامعه محسوب می شوند ، لازمه دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی و استقرار مدیریت دانش در نظام سازمانی آنها اهمیتی دو چندان دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل‭ ۱۲۶۶ ‬نفر که از این تعداد‭ ۶۵۲ ‬نفرکارکنان ستادی دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر و‭ ۶۱۴ ‬نفر اعضای هیئت علمی می باشد. جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی با توزیع‭ ۳۸ ‬پرسشنامه محقق ساخته (شامل‭ ۶ ‬سوال جمعیت شناختی و‭ ۳۳ ‬سوال اصلی بسته) که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ‭۰/۹۳۸)‬) و روایی آن از طریق روایی صوری تعیین شد، انجام گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی سیستماتیک بوده و حجم نمونه آماری محاسبه شده‭ ۲۸۷ ‬نفر می باشد. لازم به ذکر است که از‭ ۲۷۸ ‬پرسشنامه در بین اعضای نمونه آماری تعداد‭ ۲۶۸ ‬عدد از آنها به محقق برگردانده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه در این پژوهش‭ ۹۳ ‬درصد می باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی میزان حاکمیت فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. این فرایند به استناد مدل انتخابی (مدل پروبست، روب و رومهاردت) شامل :‭۱ ‬- شناسایی ،‭۲ ‬- اکتساب،‭۳ ‬- توسعه،‭۴ ‬- توزیع و اشتراک،‭۵ ‬- بهره‌گیری،‭ ۶ ‬- نگهداری و ذخیره دانش می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در‭ ۶ ‬فرایند مدیریت دانش مورد بررسی کلیه زمینه ها جهت حاکمیت فرایندهای مدیریت دانش کمتر از سطح متوسط می باشد. مقایسه دیدگاه‌های کارکنان و اعضای هیات علمی حاکی از آن است که بین فرایند توزیع و اشتراک دانش تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین نمره فرایندهای مذکور از نظر کارکنان ستادی نشان می دهد که بین نظراتشان در خصوص فرایند توزیع و اشتراک دانش بر حسبب مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد به این معنی که توزیع دانش از نظر کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم‌و لیسانس کمتر دارندگان مدرک تحصیلی دکترا بوده است ولی از نظر اعضای هیات علمی در این خصوص تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. لازم به ذکر است که از نظر کارکنان ستادی و اعضای هیات علمی از نظر سابقه خدمت و سابقه مدیریت بین فرایندهای ارائه شده تفاوت معنی داری وجود ندارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت دانش
: سازمان و مدیریت
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: هیات علمی
: آموزش پزشکی
: Knowledge Management
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : علوی، آزاده ، همکارطرح
: اثنی عشری، حسین ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت تحقیقات وفناوری
: دفتر پژوهش های کاربردی حوزه معاونت پشتیبانی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علی صفدریان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۳۰‬
تاریخ اتمام : ‭1388/02/09‬
تاریخ شروع : ‭1387/11/30‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی