رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط میزان ذخایر آهن وآهن دریافتی از غذا با پروفایل لیپیدی در زنان سنین باروری "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51103
شماره مدرک : ‭ط۲۸۱۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : زریباف، فاطمه
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط میزان ذخایر آهن وآهن دریافتی از غذا با پروفایل لیپیدی در زنان سنین باروری [طرح تحقیقاتی]/ فاطمه زریباف، محمد حسن انتظاری، اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت تحقیقات وفناوری.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بعضی از مطالعات نشان داده اند که افزایش میزان ذخایر آهن حتی در محدوده طبیعی نیز ممکن است باعث مستعد شدن فرد برای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی شود .اختلالات لیپیدی نیز از جمله عوامل خطر اثبات شده بیماریهای قلبی عروقی می باشند .حال این سؤال مطرح می شود که آیا میزان ذخایر آهن با پروفایل لیپیدی ارتباط دارد یا خیر‭ ؟‬لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان ذخایر آهن و آهن دریافتی از غذا با پروفایل لیپیدی است.روش کار :این مطالعه به صورت مقطعی در‭82‬ نفر از دانشجویان و کارمندان خانم سالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که درسنین باروری می باشند و پس از اعلام فراخوان برای شرکت در این مطالعه اعلام آمادگی نموده اند، انجام شده است .غلظت فریتین سرم، اجزای فراسنج لیپیدی، قند و انسولین خون در کلیه افراد اندازه گیری شد .اطلاعات مرتبط با رژیم غذایی افراد با استفاده از پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک جمع آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار‭SPSS 18‬ و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته ها :با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین سطح فریتین سرم با غلظت تری گلیسیرید‭(006/0 p= 278/0 r =)‬ ، کلسترول تام‭( 008/0 p = 267/0r =)‬ و قندخون‭(006/0 p = 275/0 r =)‬ ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت، ولی ارتباط فریتین سرم با‭c-c , HDL- LDL‬ و انسولین سرم معنی دار نبود .پس از تعدیل عوامل مخدوشگر فقط ارتباط فریتین سرم با سطح قندخون معنی دار باقی ماند‭(016/0 ( p =.‬ قبل و بعد از تعدیل عوامل مخدوشگر، بین میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون با غلظت اجزای فراسنج لیپیدی ، قند و انسولین خون ارتباط معنی داری وجود نداشت .قبل و بعد از تعدیل عوامل مخدوشگر، بین میزان کل آهن، آهن هم و غیر هم دریافتی از غذا با غلظت اجزای فراسنج لیپیدی ، قند و انسولین خون ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری :بر اساس یافته های این مطالعه سطح فریتین سرم با غلظت قند خون ناشتا ارتباط مستقیم ومعنی دار دارد، که بر ارتباط میزان ذخایر آهن با قند خون حتی در افراد سالم تأکید می نماید .اگرچه یافته های این مطالعه حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار بین میزان ذخایر آهن و آهن دریافتی از غذا با اجزای فراسنج لیپیدی و انسولین است، ولی انجام مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگتر، در مردان و سایر گروه های سنی به منظور تأیید یا رد یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فاطمه زریباف، محمد حسن انتظاری، اکبر حسن زاده
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
تاریخ اتمام : ‭1388/02/31‬
تاریخ شروع : ‭1391/03/31‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی