رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه اعتماد سازمانی و بهره‌وری مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51192
شماره مدرک : ‭ط۲۸۹۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بهرامی، سوسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه اعتماد سازمانی و بهره‌وری مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ سوسن بهرامی؛ همکاران طرح: سعید رجایی پور، مرضیه حسن‌زاده، تقی آقاحسینی، شهلا مویدی، سعیده لطفی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۴‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه مدیریت سازمان های بهداشتی و درمانی بر مبنای اعتماد متقابل با کارکنان باعث افزایش بهبود کارها و آسایش کارکنان می‌شود. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری شامل کل مدیران آموزشی پرستاری مراکز آموزشی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود و یک نمونه‭ ۱۶۵ ‬نفری با روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه اعتماد سازمانی براساس مدل رابینز و پرسشنامه مولفه‌های بهره‌وری براساس مدل هرسی و بلانچارد بودند. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار‭ ۱۸ spss‬و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. میزان شاخص های اعتماد نظیر صداقت، شایستگی، ثبات و وفاداری بیشتر از سطح متوسط و میزان شاخص صراحت، در سطح متوسط بود. میزان مولفه‌های بهره‌وری نظیر توانایی، شناخت شغل، عملکرد، سازگاری محیطی بیشتر از سطح متوسط، میزان مولفه انگیزش در سطح متوسط و میزان مولفه حمایت سازمانی کمتر از سطح متوسط بود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه بین اعتماد سازمانی و بهره‌وری معنادار بوده است. همچنین ضرایب بتا بین شاخص های اعتماد سازمانی و بهره‌وری از نظر آماری معنادار بوده و بین آنها همخطی وجود نداشته و مدل رگرسیون معنی دار بوده است. از طرفی ضریب همبستگی بین نمرات شاخص های اعتماد سازمانی و مولفه‌های بهره‌وری در سطح‭p<۰/۰۱ ‬ مثبت و معنادار بوده است. همچنین اختلاف میانگین شاخص های اعتماد سازمانی و مولفه‌های بهره‌وری برحسب سابقه خدمت کارکنان در سطح‭p<۰/۰۵ ‬ معنادار بوده است. با وجود کارکنانی متعهد، انجام به موقع کارها و ایجاد حس مسئولیت در بین کارکنان، تولید و بهره‌وری را در سازمان های بهداشتی درمانی می‌توان افزایش داد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیران پرستار
: مدیریت خدمات بهداشتی
: کارایی سازمانی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: مدیریت بیمارستان
: Nurse Administrators
: Health Services Administration
: Efficiency, Organizational
: Academic Medical Centers
: Hospital Administrators
: Trust
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رجایی‌پور، سعید، همکار طرح
: حسن‌پور، مرضیه ، همکار طرح
: آقاحسینی، تقی ، همکار طرح
: مویدی، شهلا ، همکار طرح
: لطفی، سعیده ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سوسن بهرامی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۱۵۸‬
تاریخ اتمام : ‭1391/08/07‬
تاریخ شروع : ‭1389/09/07‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۸۹۹موجود‭‬
نظرسنجی