رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط باورهای بهداشتی با پیروی از دستورات دارویی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی مراجعه کننده به درمانگاه ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال‭۱۳۸۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51217
شماره مدرک : ‭ط۲۹۳۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مردانیان، لیلا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط باورهای بهداشتی با پیروی از دستورات دارویی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی مراجعه کننده به درمانگاه ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ لیلا مردانیان؛ همکار طرح: سیما بابایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮پ،‭۶۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بیماریهای عروق کرونر یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و اجتماعی جوامع آسیای شرقی نظیر ایران می باشد در این میان یکی از مهمترین عوامل خطرساز قابل اصلاح در پیشرفت و توسعه بیماریهای عروق کرونر افزایش کلسترول سرم می باشد که با اصلاح شیوه زندگی، نظیر تغییر رژیم غذایی و ورزش ومصرف داروهای پایین آورنده چربی خون قابل تعدیل می باشد و پیروی بیمار از برنامه های درمانی مهمترین عنصر در افزایش اثرات مفید درمانهای پایین آورنده کلسترول خون می باشد. بااین وجود بر اساس شواهد تنها نیمی از بیماران شیوه زندگی خویش را تعدیل می نمایند. لذا این پژوهش به منظور بررسی عوامل مرتبط با پیروی از دستورات دارویی انجام گردید. چرا که شناسایی عوامل مرتبط با پیروی از دستورات دارویی به پرستاران کمک میکند تا با طرح و ارائه برنامه مراقبتی و آموزشی مناسب از بروز بیماریهای قابل پیشگیری، جلوگیری کند. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی است. تعداد نمونه‭ ۸۲ ‬نفر بود که از طریق نمونه گیری آسان از میان بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به درمانگاه ها ( سرپایی و بیمارستانها) بستری در بخش داخلی قلب (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر سه قسمت : بخش اول مربوط به خصوصیات دموگرافیک، بخش دوم مربوط به پیروی از دستورات دارویی و بخش سوم باورهای بهداشتی بیماران مورد استفاده قرار گرفت .جهت آنالیز داده ها از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون های آماری پارامتریک و نان پارامتریک استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت افراد مبتلا به هایپر لیپدمی مشکلی در پیروی از دستورات دارویی نداشته و از رژیم دارویی خود تبعیت می نمایند .همچنین بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش میان نمره کل باورهای بهداشتی و پیروی از دستورات دارویی ارتباط وجود داشت و با افزایش باورهای بهداشتی، پیروی از دستورات دارویی نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ارتباط میان باورهای بهداشتی و پیروی از دستورات دارویی است .از این رو به نظر می رسد جهت افزایش میزان پیروی از دستورات دارویی استراتژیهایی جهت خودکارآمدی بیماران بایستی لحاظ شود، بدین ترتیب که برنامه های آموزشی با برقراری ارتباط مناسب میان مددجو و مراقبت دهنده برقرار شده و تاکید بر اهمیت پیروی از دستورات دارویی و رژیم درمانی در راس قرار گیرد .همچنین تاکید بر اهمیت کلسترول بالا و ارتباط آن با بیماریهای قلبی از مواردی است که باعث افزایش پیروی از دستورات دارویی و درمانی جهت کاهش سطح کلسترول می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : افزایش چربی خون- دارو درمانی
: رفتار بهداشتی
: تسلیم بیمار
: تجویزهای دارو
: Hyperlipidemias- drug therapy
: Health Behavior
: Patient Compliance
: Prescriptions, Drug
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بابایی، سیما، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : لیلا مردانیان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۱۴۲‬
تاریخ اتمام : ‭1392/05/06‬
تاریخ شروع : ‭1389/08/02‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی