رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر محدودیت متوسط کربوهیدرات رژیم غذایی و جایگزینی آن با چربی ها بر سطح آدیپوسیتوکین ها، بیومارکرهای التهابی سرم و شاخص های مربوط به عملکرد آندوتلیال در زنان مبتلا به سندرم متابولیک "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51236
شماره مدرک : ‭ط۲۹۵۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اسماعیل‌زاده، احمد، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر محدودیت متوسط کربوهیدرات رژیم غذایی و جایگزینی آن با چربی ها بر سطح آدیپوسیتوکین ها، بیومارکرهای التهابی سرم و شاخص های مربوط به عملکرد آندوتلیال در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [طرح تحقیقاتی]/ مجری طرح: احمد اسماعیل‌زاده، سمیه السادات رجایی، لیلا آزادبخت
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮[شماره‌گذاری‌گوناگون]‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : افزایش اپیدمی چاقی و سندرم متابولیک با کاهش میزان دریافت چربی و افزایش کربوهیدرات رژیم غذایی همراه بوده است .علی رغم کارایی اثبات شده رژیم های غذایی کم کربوهیدرات در کنترل سندرم متابولیک، مشخص نیست که آیا فرایندهای التهابی و نحوه عملکرد آندوتلیال عوامل واسطه کننده چنین اثرات مطلوبی هستند .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر جایگزینی متوسط کربوهیدرات رژیم غذایی با چربیها بر سطوح سرمی آدیپوسیتوکین ها، بیومارکرهای التهابی و شاخص های مربوط به عملکرد آندوتلیال در زنان مبتلا به سندرم متابولیک صورت پذیرفت.روش ها :این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی متقاطع بر روی‭30‬ زن دارای اضافه وزن یا چاقی‭(BMI‬ بالای‭kg/m225)‬ مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد .شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی پرکربوهیدرات‭60 - (65‬کربوهیدرات،‭20 - 25‬چربی (و رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات‭43 - (47‬کربوهیدرات،‭36 - 40‬چربی (تخصیص یافتند .هر مرحله مداخله‭6‬ هفته و دوره‭washout‬ دو هفته به طول انجامید .در شروع و پایان هر مرحله فشارخون، شاخصهای تن سنجی و بیوشیمیایی ارزیابی گردید. علی‌رغم کاهش وزن مشابه، مصرف رژیم غذایی پرکربوهیدرات با افزایش سطح‭27/3 (g/mL 22/1‬و کاهش سطح آدیپونکتین‭-68/1 (ng/mL 30/2‬ (همراه بود، درحالیکه مصرف رژیم با محدودیت متوسط کربوهیدرات منجر به چنین اثرات نامطلوبی نشد .دور کمر‭- (9/3‬ درمقابل‭- cm6/2‬؛‭07/0=P)‬ و دور باسن‭- (7/2‬ درمقابل‭- cm5/1‬؛‭07/0=P)‬ ، فشارخون سیستولیک‭- (93/8‬ درمقابل‭- mmHg97/2‬؛‭06/0=P)‬ و دیاستولیک‭- (7/12‬ درمقابل‭- mmHg77/1‬؛‭001/0=P)‬ طی رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات بیش از رژیم پرکربوهیدرات کاهش یافت .برخلاف رژیم غذایی پرکربوهیدرات، رژیم با محدودیت متوسط کربوهیدرات موجب تغییرات مطلوب در سطح تری گلیسرید‭(13/0‬ درمقابل‭- mg/dL3/31‬؛‭07/0=P)‬ و نسبت‭-C (1/0- TG/HDL‬ درمقابل‭- 9/0‬،‭06/0=P)‬ سرم شد .شیوع سندرم متابولیک تنها پیرو رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات، به طور معنی داری کاهش یافت‭(03/0=P).‬ سطح سرمی لپتین به دنبال رژیم غذایی پرکربوهیدرات کاهش یافت‭(02/0=P)‬ ؛ درحالیکه طی مصرف رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات تغییر معنی داری نداشت .به علاوه تغییرات ایجاد شده در سطح سرمی لپتین، تفاوت معنی داری بین دو نوع رژیم غذایی نداشت‭(09/0=P).‬ غلظت‭CRP- hs‬،‭6 - hs IL‬و‭- hs TNF‬ تحت تاثیر هیچ یک از رژیم های غذایی قرار نگرفت .مصرف رژیم های غذایی تجویز شده، تفاوت اثر معنی داری بر غلظت‭1 - sICAM‬و‭1 - sVCAM‬نداشتند .تبعیت از هر یک از دو رژیم غذایی، سطح سرمی‭selectin - E‬را حدود‭9‬ نانوگرم در میلی لیتر کاهش داد‭(05/0>P‬ برای هر دو. شایسته است جایگزینی متوسط کربوهیدرات رژیم غذایی با چربی های غیراشباع، به عنوان راهکاری مؤثر جهت پیشگیری و درمان سندرم متابولیک و فرایندهای التهابی موجود در آن توصیه گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کربوهیدرات ها
: رژیم غذایی
: چربی ها
: زنان
: اندوتلیوم
: بیماری های سوخت و سازی
: Carbohydrates
: Diet
: Fats
: Women
: Endothelium
: Metabolic Diseases
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رجایی، سمیه‌السادات ، مجری طرح
: آزادبخت، لیلا ، مجری طرح
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مجری طرح: احمد اسماعیل‌زاده، سمیه السادات رجایی، لیلا آزادبخت
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۹۰۴۷‬
تاریخ اتمام : ‭1392/05/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/05/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۲۹۵۰موجود‭‬
نظرسنجی