نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ض ( ۵ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۱۵ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : خبرنامه انفورماتیک
تاریخ نشر : سال نهم شماره‭ ۱ ‬و‭ ۲ ‬اردیبهشت و تیر‭۱۳۷۳ ‬.
ناشر : شورای عالی انفورماتیک کشور
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : مجله ....
تاریخ نشر : ‭۱-۳۸‬.
ناشر : علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آب و توسعه، فصلنامه امور آب- وزارت نیرو
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آب و فاضلاب
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آب و محیط زیست، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آزادگان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آشنا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آموزش مداوم در پزشکی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آموزش و درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نشریه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه، مجله
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آیات، ماهنامه قرآنی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : آئینه پژوهش
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : اتاق بازرگانی، نامه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : جامعه دندانپزشکی ایران
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : جانباز
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : اخبار و گزارشهای علمی و پژوهشی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : جراحی ایران - نشریه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : ادبستان فرهنگ و هنر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : ارمغان دانش، اراک
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
عنوان : جنگل و مرتع، فصلنامه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو