نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
لوازم ( ۱ )
کتاب ( ۱ )
ناشر ( ۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:رزومه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۵ رکورد از ۱۲۹۸۰۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان رزومه
پدیدآور :پارس آذرخش
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان رزومه
پدیدآور :نگاشت الوند
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :نگاه فردا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :انتشارات تیمورزاده
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان رزومه
پدیدآور :آمه
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :جهان ادیب
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :ابسکو
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :سال
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :کوکب
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :کتاب پاک
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان رزومه
پدیدآور :‭Swets‬
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :چاپار
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :بهین سیستم
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان رزومه
پدیدآور :رز سیستم
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :فلاحت مهر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : بدون عنوان
پدیدآور :انتشارات غزال
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :موسسه شهر کتاب
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :کد ایران
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
رزومه فارسی
رزومه فارسی[رزومه]
عنوان : عنوان‌رزومه
پدیدآور :معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو