نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ناشران مرتبط
N. n ( ۱۰۶ )
Glaxo ( ۳۲ )
NCME ( ۱۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۰۸ رکورد از ۱۲۹۹۱۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Intrauterine devices
تاریخ نشر : 1989.
ناشر : International planned parenthood federation
شماره راهنما :‭WP,640,I61,1989‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Little man big city
تاریخ نشر : N. d.
ناشر : World health organization
شماره راهنما :‭WA,754,L778‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Laser in general surgery (Videocassette)/
تاریخ نشر : 1989.
ناشر : N. n
شماره راهنما :‭WO,511,L343,1989‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Intraoperative ultrasound imaging of the brain
تاریخ نشر : N. d.
ناشر : N. n
شماره راهنما :‭WL,300,I61‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Film]
عنوان : Rhinoplasty intracartilaginous approach
تاریخ نشر : 1986.
ناشر : The american academy of facial plastic and reconstructive surgery
شماره راهنما :‭WV,312,R473,1986‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Hospital, 1922
تاریخ نشر : 1972.
ناشر : Horizon, BBC
شماره راهنما :‭WX,200,H828,1972‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : The Ligaments of the knee joint pathophysiology
تاریخ نشر : N. d.
ناشر : Springer - veriage
شماره راهنما :‭WE,300,L723‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Ocular injuries
تاریخ نشر : N. p.
ناشر : Independent study unit (ISU)
شماره راهنما :‭WW,525,O21‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Film]
عنوان : Larynjectomy]
تاریخ نشر : 1995].
ناشر : Office of learning resources, university of california sandiego
شماره راهنما :‭WV,540,L336,1995‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Neostrata: skin rejuvenation system
تاریخ نشر : 1995.
ناشر : Neostrata company, Inc
شماره راهنما :‭WR,140,N438,1995‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : The human brain in dissection. part III
تاریخ نشر : 1981.
ناشر : The teaching aids committe, department of anatomy
شماره راهنما :‭WL,200,H918,1981‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : The human brain in dissection part IV
تاریخ نشر : 1981.
ناشر : The teaching aids committe, department of anatomy
شماره راهنما :‭WL,302,H918,1981‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[VideoTape]
عنوان : Oesophago - gastrectomy (Videocassette)/
تاریخ نشر : 1983].
ناشر : The royal society of medicine
شماره راهنما :‭WI,250,O29,1983‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Flexible sigmoidoscopy
تاریخ نشر : 1990.
ناشر : Glaxo, Inc
شماره راهنما :‭WI,620,F619,1990‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Film]
عنوان : Rhinoplasty external dome division chin Implant
تاریخ نشر : 1986.
ناشر : The american academy of facial plastic and reconstructive surgery
شماره راهنما :‭WV,312,R473,1986‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : The double - stapled leal reservoir and leoanal anastomosis (Videocassette)/
تاریخ نشر : 1989.
ناشر : MILE, Inc
شماره راهنما :‭WI,600,D727,1989‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Video Journal of orthopaedics n:3
تاریخ نشر : N. d.
ناشر : Medi-cine
شماره راهنما :‭WE,168,V652‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : The new immunology
تاریخ نشر : 1989.
ناشر : A presentation of teaching films, Inc, AGC educational media
شماره راهنما :‭QW,504.3,N532,1989‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Practical pointers for first aiders
تاریخ نشر : N. d].
ناشر : National director, first aid service
شماره راهنما :‭WA,292,P895‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Media]
عنوان : Follow throughVideocassette
تاریخ نشر : 1985.
ناشر : BBC
شماره راهنما :‭PE,1128,.F6,1985‬
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو